PGÖ808 Eğitimde Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod PGÖ808
Ad Eğitimde Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. MEDİHA SARI


Dersin Amacı

Bu dersin genel amacı, eğitim alanında geçmişten günümüze egemen olmuş ve olmakta olan felsefi ve ideolojik yaklaşımları inceleyerek, günümüz eğitim uygulamalarını doğru okuyabilme, bu uygulamaların kökenlerini ve doğurgularını doğru anlayabilme becerisi kazandırmaktır.

Dersin İçeriği

Bu ders, eğitim felsefesi ve eğitime yönelik çeşitli ideolojik yaklaşımlara dayalı temel kavramların yanı sıra, temel eğitim felsefelerini, liberalizm, konservatizm, faşizm, Marksizm, demokrasi gibi çeşitli anlayışların eğitim programları ve uygulamaları üzerindeki yansımalarının incelenmesini kapsamaktadır.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Althusser, L. (2016). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları Apple, M. W. (1986). Teachers and Texts. New York: Routledge Apple, M. W. (1990). Ideology and curriculum. New York: Routledge Apple, M. W. (1993). Official Knowledge. New York: Routledge Apple, M. W. (1996). Cultural Politics and Education. New York: Teachers College Press Apple, M. W. (2004). Neoliberalizm ve Eğitim Politikaları Üzerine Eleştirel Yazılar. Ankara: Eğitimsen Yayınları Apple, M. W. (2006). Educating the “Right” Way. New York: Routledge Apple, M. W. & Beane, J. (2011). Demokratik Okullar. Ankara: Dipnot Yayınları Giddens, A. (2000). Sosyoloji. Ankara: Ayraç Yayınları Giroux, H. A. (2007). Eleştirel Pedagoji ve Neoliberalizm. İstanbul: Kalkedon Yayınları Gutek, G. L. (2001). Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar. Ankara: Ütopya Yayınları. İnal, K. (2004). Eğitim ve iktidar. Ankara: Ütopya Yayınları İnal, K. (2008). Eğitim ve ideoloji. İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Notlar

Veri tabanları, konuyla ilgili ulusal /uluslar arası makaleler, tezler, araştırma raporları, kongre kitapları, dergiler, sunular


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Eğitimde etkili olmuş belli başlı eğitim felsefesi yaklaşımlarını açıklar.
ÖÇ02 Eğitimde etkili olmuş belli başlı ideolojik yaklaşımları açıklar.
ÖÇ03 Eğitim üzerinde etkili olmuş felsefi ve ideolojik yaklaşımları eleştirel bir şekilde inceler.
ÖÇ04 Belli başlı felsefi ve ideolojik yaklaşımların günümüz eğitim programı ve uygulamalarına yansımalarını açıklar.
ÖÇ05 Günümüz eğitim uygulamalarının felsefi ve ideolojik kökenlerini analiz eder.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eğitim bilimleri yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirir. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eğitim bilimlerinin ilişkili olduğu disiplinleri arası etkileşimi kavrayarak, yeni ve karmaşık fikirleri sistematik bir yaklaşımla analiz ederek, değerlendirir 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık bilgilerini kullanarak eğitim bilimleri alanındaki özgün tanımlara ve sonuçlara ulaşır 5
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimlerindeki yeni fikir ve düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar 5
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimleriyle ilgili özgün bir konuyu üst düzey araştırma yöntem ve becerilerini, ileri istatistik tekniklerini kullanarak araştırır
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimleri alanına yenilik getiren özgün bir yöntem, düşünce, tasarım veya uygulama geliştirir/ farklı bir alana uygular/ uyarlar
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanına yenilik getiren veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir
PÖÇ08 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanıyla ilgili bilimsel çalışmalarını ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak, alanındaki bilginin genişlemesine katkı sağlar 5
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarında, yerel ve ulusal düzeyde yaşanan disiplinler arası özgün sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. 5
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanında gereksinim duyduğu çeşitli bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır. 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, eğitim bilimleri ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir 4
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanıyla ilgili teorik ve pratik çalışmalarında etik davranır 5
PÖÇ13 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Sosyal ilişkileri ve normları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir, gerektiğinde geliştirmeye veya değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir 4
PÖÇ14 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki ilgili kişiler ve uzmanlarla alan yetkinliğini, özgün görüş ve düşüncelerini tartışabilecek ve gerektiğinde savunabilecek etkili bir iletişim kurar 5
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik En az bir yabancı dilde ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyi)
PÖÇ16 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Eğitim bilimlerine dönük araştırma ve uygulamalarının başarıya ulaşmasında ilgili kurum/ kişilerle işbirliğini sağlar.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal, kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma ve sürdürebilme çalışmalarına katkıda bulunur 3
PÖÇ18 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanıyla ilgili sorunların kaynaklarını tespit etmede ve çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanır 3
PÖÇ19 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Bilimsel, toplumsal ve etik konularda yaşanan sorunların çözümüne alan yetkinliğiyle katkı sağlar 4
PÖÇ20 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının yetkinliğini ortaya koyarak, işlevsel etkileşimle işbirliği sağlar 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Dersin genel tanıtımı ve görev dağılımı Konuyla ilgili kaynakları okuyup incelemiş olmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Temel Kavramlar Konuyla ilgili kaynakları okuyup incelemiş olmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 İdealizm ve eğitime yansımaları Konuyla ilgili kaynakları okuyup incelemiş olmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Realizm ve eğitime yansımaları Konuyla ilgili kaynakları okuyup incelemiş olmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Pragmatizm ve eğitime yansımaları Konuyla ilgili kaynakları okuyup incelemiş olmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Varoluşçuluk ve eğitime yansımaları Konuyla ilgili kaynakları okuyup incelemiş olmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Liberalizm ve eğitim Konuyla ilgili kaynakları inceleyerek eğitime yansımalara dair bir rapor hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınavlar Yazılı sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Konservatizm (muhafazakarlık) ve eğitim Konuyla ilgili kaynakları inceleyerek eğitime yansımalara dair bir rapor hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme
10 Totalitarizm ve eğitim Konuyla ilgili kaynakları inceleyerek eğitime yansımalara dair bir rapor hazırlama/sunma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme
11 Marksizm ve eğitim Konuyla ilgili kaynakları inceleyerek eğitime yansımalara dair bir rapor hazırlama/sunma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Proje Temelli Öğrenme
12 Feminizm ve eğitim Konuyla ilgili kaynakları inceleyerek eğitime yansımalara dair bir rapor hazırlama/sunma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Proje Temelli Öğrenme
13 Postmodernizm ve eğitim Konuyla ilgili kaynakları inceleyerek eğitime yansımalara dair bir rapor hazırlama/sunma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Proje Temelli Öğrenme
14 Sosyal Darvinizm ve eğitim Konuyla ilgili kaynakları inceleyerek eğitime yansımalara dair bir rapor hazırlama/sunma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Proje Temelli Öğrenme
15 Öğrenci çalışmalarına ön-dönütlerin verilmesi Projesinin raporuna son şeklini vermek ve dönüt alak için teslim etmek Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları-1 Sunuların değerlendirilmesi Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları-2 Araştırma raporlarının değerlendirilmesi Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS