TİB837 Sünni Düşünce Geleneğinin Teşekkül Süreci

4 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TİB837
Ad Sünni Düşünce Geleneğinin Teşekkül Süreci
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 4 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi FATMANUR ALİBEKİROĞLU


Dersin Amacı

Sünni düşünce geleneğinin oluşumunu, zihniyetini, farklı bölgelerde ve zaman dilimlerindeki temsilini bütünleyici, tarafsız ve betimleyici bir bakış açısıyla kavramak

Dersin İçeriği

Sünni Düşüncenin teşekkülü, etkili olan sebepler, sürecin çeşitli bölgelerdeli yansımaları

Dersin Ön Koşulu

Dersin ön koşulu bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Watt, M. İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, Çev. Ethem Ruhi Fığlalı; C. Melchert, Sünnî Düşüncenin Teşekkülü, Klasik, 2018; Sönmez Kutlu, “Ehl-i Sünnet Ehl-i Sünnet’in Teşekkül Süreci ve Fikrî Çerçevesi” “İslam Mezhepleri Tarihi El Kitabı, (ed. H. Onat-S. Kutlu). Grafiker, Ankara 2012, 343-357.

Notlar

C. Melchert, Sünnî Düşüncenin Teşekkülü, Klasik, 2018.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Sünni geleneğin temel kavramlarını bilir.
ÖÇ02 Sünni geleneğin teşekkül sürecini tüm yönleriyle kavrar
ÖÇ03 Süreç içerisindeki farklılaşmaları analiz eder.
ÖÇ04 Sünni gelenek içerisindeki farklılaştırmaları karşılaştırır.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanmak 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olmak 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanmak 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanmak 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanmak
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanmak 3
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip etmek
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik yazım alışkanlığına katkı sağlayacak alanı ile ilgili yayın yapmak
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanmak
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Temel Kavramlar (Sünni, Ehl-i Sünnet, Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat vb. ) İlgili Dia maddeleri, • M. S. Hatipoğlu, (1985). Ehl-i Sünnet üzerine bir söyleşi. Aylık Dergi, 1985/I-II, 27-38.( Ehl-i Sünnet (Özel Sayı). Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Sünni geleneğin teşekkü süreci öncesinde ortaya çıkan oluşumlar Watt, M. İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, Çev. Ethem Ruhi Fığlalı. Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
3 Sünni Geleneğin Teşekkül Sürecini Hazırlayan Sebepler -I- • C. Melchert, Sünnî Düşüncenin Teşekkülü, Klasik Yay, 2018. Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
4 Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in Oluşum Süreci • Sönmez Kutlu, “Ehl-i Sünnet Ehl-i Sünnet’in Teşekkül Süreci ve Fikrî Çerçevesi” “İslam Mezhepleri Tarihi El Kitabı, (ed. H. Onat-S. Kutlu). Grafiker Yayınları, Ankara 2012, 343-357. Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
5 Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in Oluşum Süreci Ashabur-Rey-Ashabu'l-Hadis • Sönmez Kutlu, Selefiliğin Fikri Arkaplanı, Otto Yayınları, Ankara 2016. Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
6 Ashabu'r-Rey, Mürcie ve Hanefilik ilişkisi Fatmanur Alibekiroğlu, Akılcılık Mürcie ve Ebu Hanife Çizgisinde Bir Oluşum Olarak Ashabur-Rey, Ankara 2019 Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
7 Ashabu'l-Hadis-Şafiilik ve Küllabiyye ilişkisi Kalaycı, M. "Eşarîliğin Tarihsel Arka Planı: Küllabîlik". Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 51 (2010 ): 399-431 Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
8 Ara Sınavlar
9 Maturidiliğin doğuşunu hazırlayan sebepler ve teşekkülü • Sönmez Kutlu, “Bilinmeyen yönleriyle Türk din bilgini: İmam Mâturidî”, İmam Mâturîdî ve Maturidilik, GİRİŞ KISMI (s. 16-48), Ankara 2003. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
10 Maturidiliğin Temel Görüşleri ve Günümüz Problemlerine Çözmeye Katkısı • Sönmez Kutlu, İmam Mâturîdî ve Maturidilik, Ankara 2003. Öğretim Yöntemleri:
Beyin Fırtınası
11 Eş’ariliğin teşekkül süreci, temel görüşleri. • Kalaycı, M. (2013), Tarihsel Süreçte Eşarilik-Maturidilik İlişkisi, Ankara Okulu Yay. Ankara. • Keskin, M. (2005), Eş’ariliğin teşekkül Süreci. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış doktora tezi) Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
12 Eşariliğin Yaşadığı Zihniyet Farklılaşmaları Kelamî-Felsefi-Akaid Eşariliği • Kalaycı, M. (2013), Tarihsel Süreçte Eşarilik-Maturidilik İlişkisi, Ankara Okulu Yay. Ankara. • Keskin, M. (2005), Eş’ariliğin teşekkül Süreci. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış doktora tezi) Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
13 Sünni gelenek içerisindeki zihniyet farklılaşmalarının tahlili • Sönmez Kutlu, “Gelenekçi-Muhafazakar Din Söyleminin Analizi”, Tarihsel Din Söylemleri Üzerine Zihniyet Çözümlemeleri, Otto Yayınları, II. Baskı, Ankara 2015, s. 47-60. Öğretim Yöntemleri:
Altı Şapka
14 Günümüzde mevcut Sünni akımlar • Adem Arıkan , İslam Dünyasının Mezhep Haritası ve Nüfus Dağılımı, İslami Araştırmalar, 2018; 29 (2), 348-379. Öğretim Yöntemleri:
Grup Çalışması
15 Şii Sünni İlişkileri Kalaycı, Mehmet . "Şi'ilik-Sünnilik İlişkisinin Kapsamı ve Sınırlarına Dair Bazı Metodik Mülahazalar". e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 6 / 2 (Aralık 2013): 293-319 . Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 7 7
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 109
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,36
AKTS 4 AKTS