BYEBTE3 Scientific Research Techniques and Publication Ethics

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod BYEBTE3
Ad Scientific Research Techniques and Publication Ethics
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. İBRAHİM ORTAŞ


Dersin Amacı

Öğrencilerin bilim tarihi ve felsefesi, bilimsel araştırmalarda, problemi tanıma, hipotez oluşturma, planlanma, yöntem belirleme ve verilerin değerlendirilmesi bilimin temel ilkelerine uygun olarak araştırmanın kurgulanması ve gerçekleştirmesinin kazanılması. Araştırma bulguların bilimsel metodolojiye uygun olarak analiz edilmesi, bilimsel etik ilkelerinin kazandırması hedeflenmektedir. Ayrıca bilim ve yayın etiği ve bu konudaki evrensel ilkelerin işlenmesi ve öğrencilere zorunlu etik ilkelerin benimsetilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Temel bilim araştırmalarında konu seçimi; araştırmanın amacın belirlenmesi, literatür taranması (web of Science ve diğer ağlar üzerinden literatür tarama), araştırmanın organizasyonu, gözlem ve veri toplama-düzenleme, araştırmanın gerçekleştirilmesinde karşılaşılan olası sorunların ve istatistiksel işlemler ve analizler, bulguların sunulması, tartışma, yorum ve raporlama veya tezin yazılması teknikleri (EndNote kullanımı ile kişisel kütüphane oluşturma ve literatürü organize etme) konuları işlenecektir. Etik, deontoloji ilkelerinin bilim için önemi ve bilimin yanıltılmaması için bilim insanı sorumluluğu ve etik davranış konuları işlenecektir.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Atasoy, N. 2011. Bilim Ettiği. İstanbul Üniversitesi Yayın No: 5048. Turabian, Kate L. 1996. A Manual for Writers of Term Pepers, Theses, and Dissertations. The Universitey of Chicago press. Chicago, USA. Day, R. A. 1996. Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır? Çeviri, Altay, G. A. TÜBİTAK Yayınları. Ankara. Şen, Z. 2011. Bilim ve Bilimsel Araştırma İlkeleri. Su Vakfı Yayınları. İstanbul Gökçe, B. 1992. Toplumsal Bilimlerde Araştırma. Savaş yayınlar. Ankara. Gündüz, M. 2010.Ahlak Sosyolojisi. Anı yayınları. Ankara. Türkdoğan, O. 2000. Bilimsel Araştırma Metodolojisi. Timaş yayınları. İstanbul. Ortaş, I. 2013. Bilim, Bilim Tarihi ve Felsefesi. Yayınlanmamış ders notlar Ortaş, I. 2011. Tarımsal Deontoloji. Yayınlanmamış ders notu. Ortaş, I. 2005. Bilim Tarihi içinde Tarım Tarihinin Yeri ve Önemi. http://www.universite-toplum.org/content.php3?id=17

Notlar

Yıldırım, C. 1989. Bilim Tarihi, Remzi kitapevi, İstanbul. Yıldırım, C. 1983. Bilim Felsefesi, Remzi kitapevi, İstanbul


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Bilimsel araştırmalarda problemin tanımlanması ve tanımlanması, Bilimsel araştırmalarda hipotez oluşturulması, planlanması, metodolojisi ve verilerin değerlendirilmesi
ÖÇ02 Bilimsel araştırmanın nasıl tasarlanacağı, Araştırma yönteminin belirlenmesi ve Literatür tarama ve elektronik kütüphane (EndNote). Veri analiz yöntemleri, Bilimsel araştırmaları yönetir.
ÖÇ03 Bilimsel yazmayı geliştirme ve öğrenme, Bilimsel etiği tanır ve etik dışı davranışlar dan haberdar olur ayrıca Bilimsel araştırma mantığını da irdeler.
ÖÇ04 Bilimsel Yazarlık vede etik dışı davranışlar (yanlı yayın, hakemlik, editötlük vb.) ile ilgili etik konuları bilir, ayrıca araştırma ve yayın etiğini tanımlar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır. 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır. 3
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
PÖÇ05 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ06 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir. 5
PÖÇ08 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar. 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 1. Bilimin tanımı, bilim felsefesi, bilimsel araştırmalara tarihsel yaklaşım, okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 2. Problem tanımlama, bilimsel bir araştırma konusu nasıl belirlenir, okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 3. Hipotez kurma ve amaç oluşturma, okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 4. Literatür tarama, (Web of Science üzerinden veri konu tarama), okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 5. Kişisel kütüphane oluşturma (EndNote referans manger programı kullanımı), okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 6. Araştırma planı hazırlama, araştırma şemasının oluşturulması, okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 7. Ara Sınav ve 1. Dönem ödevi (çalışılan konunun genel bir tarihsel işleyişi), yazılı sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
8 8. Materyal ve metot belirleme, okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
9 9. Bilimsel araştırma modelleri (tüme varım ve tümden gelim), okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 10. Veri analiz ve yazma tekniği geliştirme, okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 11. SAS ( istatistiksel analiz yöntemi) paket programı kullanımı, okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 12. Bilimsel rapor, tez ve makale yazma teknikleri geliştirmek, okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 13. Etik ve Deontoloji kavramlarının tanımlanması, okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 14. Bilim etiğinin temel ilkelerinin tanımlanması, okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 15. Bilimsel makale ve rapor yazılımında yaşanan intihaller, bilim etiği konusundaki örnek çalışmalar (Ithenticate programı yarımı ile intihallerin belirlenmesi), okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Final sınavı yazılı sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Final Sınavı yazılı sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS