Tarım Ekonomisi (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Tarım Ekonomisi Bölümü, ekonomi genelinde ve tarım sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının tarım ekonomisiyle ilgili çalışma alanlarında hizmet verecek Tarım Ekonomisti Ziraat Mühendislerini yetiştirmek, uluslararası, ülke ve bölge düzeyinde tarım ekonomisine ilişkin sorunlara yönelik çalışmalar yapmak, bu konularda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi vererek ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda uzman elemanları yetiştirmek amacıyla faaliyette bulunmaktadır. Bölümün bu amaçla yoğunlaştığı temel konular aşağıdaki gibi özetlenebilir: Tarımsal bilim dallarının üretimle ilgili olarak ortaya koymuş oldukları teknik sonuçların tarımsal işletmelerde karlı bir şekilde nerede, ne zaman ve nasıl uygulanacağını bildirme, Üreticilerin bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili olarak pazarlamanın her aşamasında karşılaştıkları sorunları belirleyerek çözümü için her düzeyde önerilerde bulunma, Ulusal ve uluslararası gelişmeler dikkate alınarak politikalar ve uygulama sonuçları konusunda karar vericilere bilimsel veri sağlama, Tarımdaki yeniliklerin üreticilere ulaştırılmasında sorunları ve çözüm olanaklarını araştırma, Ekonomik kalkınmada sosyal yapıların rolünü, önemini ve geliştirilmesi olanaklarını araştırma.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Bölgesel (Çukurova) ve ulusal düzeyde tarımsal kaynakların rasyonel kullanımı, yönetimi ve tarımsal sorunların çözümü için değişen yapı ve koşullara göre eğitim, araştırma ve yayım faaliyetleri düzenleyerek çağdaş ve analitik düşünen bireyler yetiştirmek, alanında bilim ve teknoloji gelişimine katkı sağlamak, sahip olduğu bilgileri uygulama alanına aktarmaktır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. DİLEK BOSTAN BUDAK

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi UFUK GÜLTEKİN

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi UFUK GÜLTEKİN

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. MUSTAFA NECAT ÖREN

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. DİLEK BOSTAN BUDAK

Amaç

Bu programın amacı öğrencilerin tarımı sosyo ekonomik açıdan anlamalarını ileri düzeyde sağlamaktır. Bununla birlikte öğrencileri tarımsal üretimin sosyo rekonomik analizini ileri düzeyde yapabilir hale getirmektir.

Hedef

Bu programın hedefi tarımın sosyo ekonomik yapısını ileri düzeyde öğrenen öğrenciler yetiştirmektir. Bununla birlikte tarımsal üretimin sosyo rekonomik analizini ileri düzeyde yapabilen öğrenciler yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Tarım Ekonomisi(Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Yüksek lisans ünvanına uygun bir şekilde çalışmak. Dersleri başarılı şekilde vermek ve tezi başarılı bir şekilde tamamlamak.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Teoriyi öğrendikten sonra analizlerde kullanılacak verilerin elde edilmesine yönelik eğitim alınır. Bu verilerin nasıl analiz edileceği öğretilir.

Uygulamalı Ders

Teoriyi öğrendikten sonra analizlerde kullanılacak verilerin elde edilmesine yönelik eğitim alınır. Bu verilerin nasıl analiz edileceği öğretilir.

İş Yeri Eğitimi

Teoriyi öğrendikten sonra analizlerde kullanılacak verilerin elde edilmesine yönelik eğitim alınır. Bu verilerin nasıl analiz edileceği öğretilir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Yurtdışındaki üniversitelerde belirli süreliğine eğitim alma olanağı vardır. Bu üniversitelerdeki bölümler doğrudan tarım ekonomisi bölümleri ya da tarım ekonomisi ile ilişkili bölümler olabilir.

İstihdam Olanakları

Bu bölümün mezunları kamuda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ekonomi, kalkınma, enerji ve tabii kaynaklar, çevre, orman, su, gümrük ve ticaret bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları, İGEME, MPM, DSİ gibi kamu banka ve sigorta şirketleri, danışmanlık firmaları, tarım kooepratifleri ve sulama birlikleri, tarım ve tarım dışı işletmeler, oda ve borsalar, kalkınma ajansları, hazine ve dış ticaret müsteşarlıkları, kontrol ve sertifikasyon kuruluşları, ve diğer özel sektör kuruluşlarında istihdam edilmektedir.