Fen Bilgisi Eğitimi

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Fen Bilgisi Eğitimi Programında kadrolu 4 profesör, 3 doçent, 3 Dr. Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 10 doktora derecesine sahip öğretim elemanı görev yapmaktadır. Doktora programı akademik kadrosu lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim öğretim verebilecek durumdadır. Sonuç olarak; açılması teklif edilen doktora programı; hem öğretmen niteliklerinin geliştirilmesi açısından hem de Adana ve çevre illerde doktora yapmak isteyen ve sayısı göz ardı edilemeyecek kadar fazla olan öğretmenlere, doktora eğitimi olanakları sağlanması açısından önemli bir görevi yerine getirmektedir. Ayrıca öğretmen eğitiminde dünyada değişen yönelimleri akademik bakış açısıyla sorgulayıp, bölgesel uygulamalara katkı sağlayan, alanında uzman fen bilimleri öğretmenleri yetiştirilmesine de önemli katkılar sağlamaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Fen Eğitimi bilim dalı etrafında şekillenen program, fen öğretimi disiplininin kuramsal temelleri, bilimin doğası, etkili fen eğitimi ve araştırma yöntemleri etrafında bütüncül bir eğitim sunmakta, seçmeli derslerle de öğrencilerin fen eğitimi alanının farklı alanlarına yönelmesine aracı olmaktadır. Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı, Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim Yönetmeliğine göre yürütülmektedir. Programdan mezun olabilmek için adayların, toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az 7 adet kredili ders, uzmanlık alan dersleri, seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olması gerekir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. PERİHAN ARTUT

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. PINAR FETTAHLIOĞLU

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. MUZAFFER ÖZCAN

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. PINAR FETTAHLIOĞLU

Oryantasyon Sorumlusu

Arş.Gör.Dr. BETÜL KARADUMAN

Amaç

Fen Bilgisi Eğitimi Doktora programının amacı; fen bilimleri öğretmenlerinin, evrensel normlar çerçevesinde gelişmiş ülkelerdeki programlara da paralel olacak şekilde, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve bu doğrultuda bilimsel araştırmalar yapabilen, araştırmacı öğretmenler yetiştirmektir. Bu amaçla açılan yüksek lisans programı, hem ulusal hem de bölgesel ihtiyaçların karşılanmasına hizmet etmekte, alanyazından kopmayan öğretmenlerin gelişimini sağlamaktadır. Ulusal anlamdaki katkısı; ülkemizde eğitim alanında ve eğitim fakültelerinde gerçekleştirilen reform hareketlerinin başarıya ulaşması için programları sürekli sorgulayan, çağdaş eğitim yöntemlerini takip eden ve ülke şartlarına bu yenilikleri uygulayabilen öğretmenler ve eğitim araştırmacıları yetiştirmektir. Bölgesel anlamdaki katkısı ise; Çukurova Üniversitesi’nin Türkiye’nin sayılı büyük şehirlerinden biri olan Adana’da yer alması ve Adana’da fen bilgisi eğitimi konusunda yüksek lisans eğitimi veren başka eğitim kurumunun olmaması, dolayısıyla programın bundan kaynaklanan boşluğu dolduracak olmasıdır. Yaklaşık 12000’i ilköğretim kurumlarında olmak üzere, 21000’den fazla öğretmenin görev yaptığı bir şehir olan Adana’da, fen bilimleri öğretmenlerine, bulundukları coğrafya içerisinde doktora lisans yapma olanağı sunulmaktadır.

Hedef

Fen eğitimiyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme Fen eğitimiyle ilgili ileri seviyedeki bilgi ve becerileri eleştirel düşünceyle değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme Fen eğitimiyle ilgili bilgileri, problem çözme veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme Fen öğrenme sürecini planlarken, çağın gerektirdiği modern yaklaşımları uygulama Fen eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme Fen eğitiminde yaptıkları araştırmaları, alanındaki ulusal ve uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü veya görsel olarak sunabilme Fen bilimleri ile ilgili edindiği teorik bilgileri günlük olayları anlamada, yorumlamada ve açıklamada kullanma Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sorumluluk ve etik değerlerin bilincine sahip olma

Kayıt Kabul Koşulları

ALES puanı: En az 70 (Eşit Ağırlık veya Sayısal) veya YÖK tarafından belirlenen GMAT ve GRE eşdeğer taban puanını almış olmak gerekir. • Yabancı dil puanı: En az 55. • Yüksek lisans mezuniyet alanı ilköğretim, eğitim fakültelerinin fen bilgisi öğretmenliği, fizik öğretmenliği, kimya öğretmenliği, biyoloji öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri ve sınıf öğretmenliği mezunu olmak. • Lisans not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,50 ve yüksek lisans not ortalamasının 4 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. 4’lük sistemde olmayan notlar Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan çeviri tablosunda yer alan dönüşümleri kullanırlar.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Doktor ünvanı

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı, Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim Yönetmeliğine göre yürütülmektedir. Programdan mezun olabilmek için adayların, toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az 7 adet kredili ders, uzmanlık alan dersleri, seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olması gerekir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla kendi alanlarında doktora sonrası programlarına başvurabilirler.

Staj

staj dersi yok

Uygulamalı Ders

Program kapsamında uygulamalı ders yoktur.

İş Yeri Eğitimi

Program kapsamında iş yeri eğitimi yoktur.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus öğrenim hareketliliğinde bütün değişimler, Çukurova Üniversitesi ile Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi üniversiteler arasında imzalanmış geçerli ikili anlaşmalar kapsamında yürütülmektedir.

İstihdam Olanakları

Fen Bilgisi Öğretmenliği doktora programının mezunları, MEB ve ona bağlı özel okullarda öğretmenlik; Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğretmenlik;MEB ve ona bağlı özel okullarda uzman veya eğitim teknoloğu olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler. Ayrıca özel sektörde öğretim teknolojileri ile ilgili alanlarda çalışabilirler. Bunların yanı sıra üniversitelerde öğretim üyesi olarak da görev alabilirler.