Elektrik

Ön Lisans Programı - Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek


Temel Bilgiler

Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) 1225 hektarlık bir alanda kurulmuştur. Elektronik ve Otomasyon Bölümü 2010 - 2011 eğitim-öğretim yılında Elektrik Programında Elektrik Teknisyeni eğitimine başlamıştır. Elektrik Programı, Elektrik alanında nitelikli teknisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Genel olarak temel ve endüstriyel elektrikten oluşan derslerin içeriği elektrik üretimi, akım-gerilim ilişkileri ve endüstriyel uygulamalardır. "Çukurova Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu"nun adı, Yükseköğretim Kurulunun 26.02.2018 tarih ve 15619 sayılı kararı ve yazısı ile 26.02.2018 tarihi itibarıyla "Adana Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler" olarak değiştirilmiştir. Temmuz 2017'de 7033 sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesine Yönelik Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" düzenlenmiştir. Bu amaçla Yükseköğretim Kurulu bütçesine ayrılan ödenekten öğrenci başına ilgili yükseköğretim kurumlarına sağlanır. 2017 - 2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren, Meslek Yüksekokulumuzdaki Makine, Elektrik, Tekstil Teknolojisi ve Elektrik Programı öğrencileri, yayınlanan mevzuata göre eğitim desteği almaya hak kazanmıştır. Meslek Yüksekokulumuzun Enerji Bölümü Elektrik Programı ile devam ediyor.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Elektrik programında eğitim teorik ve uygulama olarak verilmektedir. Bu sayede öğrencilerin hem teorik bilgi altyapısı güçlendirilmekte ve hem de uygulama hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Hata bulma , problem çözme , karar verme ve işlem ve fonksiyonların planlamasını yapabilme yeteneklerine sahip elektrik teknikeri yetiştirmek amaçlanmaktadır

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. NAZIM AKSAKER

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. NAZIM AKSAKER

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. Murat ÇIKAN

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. NAZIM AKSAKER

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. Eşref ERDOĞAN

Amaç

Elektrik programının amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli teknik eleman gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmektir. Bu kapsamda öğrencilere teorik bilgiler ile pratik uygulamaların birlikte verilerek, öğrencilerin sektörün ihtiyaçlarına uygun ara elemanlar yetiştirmektir.

Hedef

Fen bilimleri, matematik gibi sayısal ve uygulama içeren alanlar ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen, değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmek. Elektrik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma gruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip bireyler yetiştirmek. Elektrik devreleri , elektrik tesisleri ve otomasyon sistemleri üzerinde temel analiz ve tasarım yapabilen, elektrik modüllerini kullanabilen, elektrikli cihazların bakım, arıza ve ölçümlerini yapabilen, elektrik ve elektronik devre tasarım-simülasyon yazılımlarını kullanabilen, kumanda sistemlerinin yapısını ve programlamasını bilen, akıllı röle sistemleri ile Programlanabilir Denetleyicileri (PLC) tanıyan ve kullanabilen, mekanik sistemlerin sürülmesinde uygun elektrik motorlarını ve motor sürücülerini seçebilen, elektriğin özel konularında çözümler üretebilen bireyler yetiştirmek. Tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen bireyler yetiştirmek. İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip, sanayi ve hizmet sektöründe yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmek.

Kayıt Kabul Koşulları

Elektrik Programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavla öğrenci alınmaktadır. Bölüme TYT puan türü ile öğrenci alınmakta ve bölümde 2 yıllık ön lisans eğitimi verilmektedir. Elektrik Programına yerleştirilecek öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucunda TYT sınav puanlarının hesaplanması gerekmektedir. TYT puanı hesaplanan öğrenciler başarı sıralamasına göre ÖSYM tarafından yapılan Merkezi Yerleştirme ile seçtikleri programa yerleştirilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Ön lisans

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrenciler bu programdan 120 AKTS/AKTS kredisini tamamlayarak mezun olurlar. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için programda yer alan derslerin tümünü tamamlamaları ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekir. Ayrıca öğrencilerin 30 günlük mesleki stajlarını ve bir dönemlik İşyeri Eğitimlerini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Program koşullarını sağlayan öğrencilere Elektrik alanında önlisans derecesi verilir. Öğrenciler, aldıkları diploma ile Elektrik Teknikeri unvanı ile Sanayide çalışabilirler. Öğrenci mezun olduğunda, eğitim-öğretim sürecinde kazanılan yetkinlikleri gösteren dersler diploma ekinde belirtilir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Önlisans eğitimini tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde lisans eğitimi veren Fakültelerde eğitimlerine devam etme hakkına sahiptirler. Ayrıca üniversiteye giriş sınavlarını geçmeleri ve başarılı olmaları durumunda kendi alanlarında bir bölüme geçebilirler ve almış oldukları derslerden muaf olabilirler.

Staj

Staj, öğrencilerin ilgili sektörde uyguladıkları uygulamalı bir eğitimdir. AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu programlarında staj, Endüstri Temelli Eğitim dersi olarak ders planında yer almaktadır. Stajlar Okul Müdürlüğü tarafından ilan edilen tarihlerde yapılır ve staj süresi program şartnamesine bağlı olarak 30 iş gününden az olamaz. Stajın ilk yılın sonunda yaz tatilinde yapılması uygundur. Aksi takdirde öğrenci bir yarıyıl veya bir yıllık haklarını kaybedebilir. Elektrik Programı öğrencilerinin sektör temelli eğitim çalışmalarının amaçları aşağıdaki gibidir: - Birinci ve ikinci yıl derslerinde öğretilen mesleki bilgileri staj sırasındaki uygulamalarıyla geliştirmek ve pekiştirmek. - İş hayatına başladıktan sonra çalışacakları olası iş alanlarındaki organizasyon, düzen ve sistemleri iyi tanımak. - İşletmelerde Elektrik Teknikeri olarak üstlenecekleri yetki ve sorumlulukları tanımak, üst ve alt kademelerden sorumlu personel ile uyumlu çalışma alışkanlığı kazanmak ve iyi bir yönetici olmak, aynı zamanda iyi bir istihdam ortamı hazırlamak onlar için.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Meslek Yüksekokulu 2018-2019 Bahar yarıyılı itibari ile 3+1 işyeri eğitim programını uygulamaya başlamıştır. İşyeri Eğitimi kapsamında öğrenciler bir sömestr (15 hafta) boyunca haftada dört gün şirketlerde çalışırlar. İşyeri eğitiminin amaçları şu şekilde sıralanabilir: - Okuduğu önlisans programı ile ilgili işyerlerini tanımak, hiyerarşik düzen, organizasyon yapısı, iş disiplini, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını gözetmek. - Öğrencilerin eğitimleri süresince kazandıkları bilgi, beceri ve yetkinlikleri uygulamak, sektör çalışanlarını yakından gözlemleme şansına sahip olmak, iş deneyimlerini arttırmak ve gelecekte yapacakları çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak. - Öğrendikleri teorik bilgileri kullanma ve uygulama becerisi kazanmak. - İşyeri yöneticileri, çalışanları ve diğer ilgili kişilerle iş yeri iletişim becerilerini artırmak için ortak bir dil geliştirmelerini sağlamak. - Meslekleri ile ilgili güncel teknoloji trendlerinden haberdar olmalarını sağlamak ve meslek etiğine saygı duymayı öğretmek.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Elektrik Programı öğrencileri, yurt dışında veya yurt içinde diğer kurumlarla yapılan anlaşma ve protokoller ile diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilirler. Bu öğrencilerin önceki tüm eğitimlerinde başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin programdaki ders, uygulama, staj ve benzeri etkinliklerin denkliği, danışmanın önerisi ve ilgili bölüm başkanı/program danışmanının görüşü alınarak önceden yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim Programları, amaçları ve işleyişleri bakımından farklılık gösterirler.

İstihdam Olanakları

Elektrik Programı müfredatı öncelikle Elektrik sektörü için kalifiye personel yetiştirmeye yöneliktir. Programda kazanılan mesleki nitelikler ve kişisel gelişim eğitimleri, iş hayatında ve kariyer gelişiminde geniş fırsatlar sunmaktadır. Mezunlar, kamu sektörü ve Sanayide faaliyet gösteren fabrikaların kontrol ve otomasyon bölümlerinde teknisyen olarak çalışabilirler. Kurumun yapısına ve uzmanlık alanlarına göre her türlü elektrik işlerini yapabilirler. Teknisyenler dilerlerse özel işyerlerini de açabilirler.