Temel İslam Bilimleri

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

Programın Öğrenme Çıktıları ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi İlişkisi

TYYÇ Tanım PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak beşeri bilimler alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir, bununla ilgili çalışmalar yürütür ve alanına yenilik getirecek öz
5 5
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Beşeri bilimler alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, yeni ve karmaşık fikirleri, tartışmaları ve gelişmeleri çözümleyebilme ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
5
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Beşeri bilimler alanında sahip olunan ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri geliştirebilmek ve derinleştirebilmek için ilgili alandaki yerli ve yabancı bilgi kaynaklarını tanır.
5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Beşeri bilimler alanındaki gelişmeleri ve bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, inceler ve kullanır.
4
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Beşeri bilimler alanına yenilik getiren bir düşünce, yöntem veya uygulama geliştirir; beşeri bilimler alanında bilinen bir düşünce, yöntem ve uygulamayı farklı bir alana uygular.
5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
5 3
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Beşeri bilimler alanında yeni ve karmaşık düşüncelerin analizini, sentezini ve eleştirel değerlendirmesini yapar.
4 2
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Beşeri bilimler alanlarıyla ilgili çalışmalarda kullanılan araştırma yöntem ve tekniklerini en üst düzeyde kullanır.
5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Özgün bir çalışmayı, programı ve projeyi bağımsız olarak gerçekleştirerek ilgili alandaki bilimsel çalışmalara katkıda bulunur.
4
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Beşeri bilimler alanıyla ilgili özgün çalışmalar yaparak ya da var olan çalışmalara yeni yorumlar getirirerek bilginin sınırlarını genişletir.
4 3
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili uluslararası ve ulusal yayınlar yapar.
5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Beşeri bilimler alanında özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
3
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Ulusal veya uluslararası projelerde yer alır ve/veya yeni projeler geliştirir.
3 3
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Beşeri bilimler alanında yaratıcı ve eleştirel düşünür, sorun çözebilme, karşılaştırabilme, planlayabilme gibi üst düzey karar alma süreçlerini kullanarak alanıyla ilgili yeni düşünce, model, yöntemler ve uygulamalar geliştirir.
5
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Beşeri bilimler alanında ileri düzeydeki bilgileri, kuramsal ve uygulamalı çalışmalarla sorumluluğu altındaki kişilere anlatır.
5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Beşeri bilimler alanındaki ilişkileri yönlendiren norm ve kuralları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
4 4
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Beşeri bilimler alanında bulunan uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışırken özgün görüşler öne sürer ve alanındaki yetkinliğini ve disiplinler arası bakış açısını gösteren etkili bir iletişim kurar.
5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
4
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Beşeri bilimler alanındaki bilimsel, kültürel ve sanatsal gelişmeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
2
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Beşeri bilimler alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde en üst düzeyde karar verir, ilgili kişi ve kurumlar ile yapıcı ve yararlı etkileşim kurar.
2
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Beşeri bilimler alanı ile ilgili konularda karşılaşılan bilimsel, kültürel, sanatsal ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
3 5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Beşeri bilimler alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik yapılan çalışmalarla ilgili kişi ve kuruluşların karar alma süreçlerini destekler.
2
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Tarihi ve kültürel mirasın ve çevrenin korunmasına yönelik olarak ilgili alandaki akademik ve mesleki kurum ve kuruluşların faaliyetlerine katkıda bulunur.
2
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçleri yönetir.
1


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanmak
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olmak
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanmak
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanmak
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanmak
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanmak
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip etmek
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik yazım alışkanlığına katkı sağlayacak alanı ile ilgili yayın yapmak
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanmak
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak