PGÖ1800 Tez Çalışması

24 AKTS - 0-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 0 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod PGÖ1800
Ad Tez Çalışması
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 0-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 24 AKTS
Yerel Kredi 0 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Tez Çalışması
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi BİRSEL AYBEK


Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencinin Eğitim Programları ve Öğretim alanında seçtiği bir konuyu bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak incelemesi, veri toplaması, analiz etmesi, elde ettiği bulguları önceki ve benzer araştırma sonuçları ve kendi yorumları çerçevesinde yorumlayarak bilimsel araştırma raporu haline getirmesi ve rapor şeklinde yazmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Eğitim programları ve öğretim alanında İlgi duyulan ve daha önce araştırılmamış bir konunun belirlenmesi, ilgili kitap, makale ve materyallerin incelenmesi, bilimsel araştırma yöntemleri, veri toplama teknikleri, verilerin analizi, bulguların betimlenmesi ve yorumlanması, tezin bilimsel araştırma raporu şeklinde yazılması.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Tüm ulusal ve uluslararası makaleler, kitaplar, konferans bildirileri ve tezler

Notlar

Veri tabanları, konuyla ilgili ulusal /uluslar arası makaleler, tezler, araştırma raporları, kongre kitapları, dergiler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Eğitim bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim alanında incelemek üzere özgün bir tez konusu belirler.
ÖÇ02 Tez konusu olarak seçtiği alandaki kitap, makale ve diğer materyalleri inceler.
ÖÇ03 Tez konusunu bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırır.
ÖÇ04 Tez konusuna uygun veri toplama yöntemlerini kullanır.
ÖÇ05 Tez konusuna uygun örneklemden verileri toplar.
ÖÇ06 Verileri analiz eder.
ÖÇ07 Elde ettiği bulguları betimler.
ÖÇ08 Elde ettiği bulguları önceki ve benzer araştırma sonuçları ve kendi yorumları çerçevesinde yorumlar.
ÖÇ09 Tez çalışmasını bilimsel araştırma raporu şeklinde yazar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eğitim bilimleri yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirir. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eğitim bilimlerinin ilişkili olduğu disiplinleri arası etkileşimi kavrayarak, yeni ve karmaşık fikirleri sistematik bir yaklaşımla analiz ederek, değerlendirir 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık bilgilerini kullanarak eğitim bilimleri alanındaki özgün tanımlara ve sonuçlara ulaşır 5
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimlerindeki yeni fikir ve düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar 5
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimleriyle ilgili özgün bir konuyu üst düzey araştırma yöntem ve becerilerini, ileri istatistik tekniklerini kullanarak araştırır 5
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimleri alanına yenilik getiren özgün bir yöntem, düşünce, tasarım veya uygulama geliştirir/ farklı bir alana uygular/ uyarlar 4
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanına yenilik getiren veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir 5
PÖÇ08 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanıyla ilgili bilimsel çalışmalarını ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak, alanındaki bilginin genişlemesine katkı sağlar 5
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarında, yerel ve ulusal düzeyde yaşanan disiplinler arası özgün sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanında gereksinim duyduğu çeşitli bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır. 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, eğitim bilimleri ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir 4
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanıyla ilgili teorik ve pratik çalışmalarında etik davranır 4
PÖÇ13 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Sosyal ilişkileri ve normları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir, gerektiğinde geliştirmeye veya değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir
PÖÇ14 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki ilgili kişiler ve uzmanlarla alan yetkinliğini, özgün görüş ve düşüncelerini tartışabilecek ve gerektiğinde savunabilecek etkili bir iletişim kurar
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik En az bir yabancı dilde ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyi)
PÖÇ16 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Eğitim bilimlerine dönük araştırma ve uygulamalarının başarıya ulaşmasında ilgili kurum/ kişilerle işbirliğini sağlar. 3
PÖÇ17 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal, kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma ve sürdürebilme çalışmalarına katkıda bulunur 4
PÖÇ18 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanıyla ilgili sorunların kaynaklarını tespit etmede ve çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanır 4
PÖÇ19 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Bilimsel, toplumsal ve etik konularda yaşanan sorunların çözümüne alan yetkinliğiyle katkı sağlar 4
PÖÇ20 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının yetkinliğini ortaya koyarak, işlevsel etkileşimle işbirliği sağlar


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Ders hakkında genel bilgilerin ve öğrencilerden beklentilerin anlatılması Literatür taraması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
2 Tez konusu belirlemek için literatür tarama Literatür taraması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
3 Özgün bir tez konusunu belirleme Literatür taraması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
4 Tez konusu olarak seçilen alandaki kitap, makale ve diğer materyalleri edinme Literatür taraması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
5 Tez konusu olarak seçilen alandaki kitap, makale ve diğer materyalleri inceleme Literatür taraması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
6 Tez konusu olarak seçilen alandaki yayınlardan elde ettiği bilgileri sentezleme Literatür taraması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
7 Tezin amaç ve alt amaçlarını belirleme Literatür taraması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
8 Tez konusuna uygun bilimsel araştırma yöntemlerini belirleme Literatür taraması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
9 Uygun evren ve örneklemi belirleme Literatür taraması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
10 Uygun veri toplama araçlarını belirleme Literatür taraması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
11 Veri toplama araçlarını hazırlama Literatür taraması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
12 Veri toplama Veri toplama araçlarını uygulama Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
13 Verileri analiz etme Veri girişi yapma Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma, Alıştırma ve Uygulama
14 Bulguları ortaya koyma Rapor hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
15 Bulguları tartışma Literatür taraması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Bireysel Çalışma
16 Tez raporunu hazırlama Tez raporunu hazırlama Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
17 Tez raporunu tamamlama Tez raporunu hazırlama Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 12 168
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 25 350
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 80 80
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 0 0 0
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 598
Toplam İş Yükü / 25 (s) 23,92
AKTS 24 AKTS