PGÖ813 Modelden Yayına Bilimler Araştırma (Z)

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod PGÖ813
Ad Modelden Yayına Bilimler Araştırma (Z)
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. MEDİHA SARI


Dersin Amacı

Bu dersin genel amacı, eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında doktora eğitimi alan bireylere, bilimsel araştırma okur-yazarlığı kapsamında yer alan çeşitli bilgi, beceri ve tutumların kazandırılmasıdır.

Dersin İçeriği

Öğrencilere, bir bilimsel çalışmayı doğru okuyup anlayabilme ve değerlendirebilme; özgün problemlere dayalı bir bilimsel araştırmayı, planlama, desenleme, uygulama ve raporlaştırma sürecinde, etik ilkeleri dikkate alarak, bilimsel yöntemin aşamalarını doğru ve etkili bir biçimde kullanabilme ile ilgili bilgi, beceri ve tutumların kazandırılması ön görülmektedir

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Balcı, A. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara : Pegem A Yayıncılık Creswell, J., W. (2017). Karma yöntem araştırmalarına giriş (Çev. Edt: M. Sözbilir). Ankara: Pegem Yayınları Creswell, J., W. (2017). Eğitim araştırmaları: Nicel ve nitel araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi (Çev. Edt: H. Ekşi). İstanbul: EDAM Yayınları Kanadlı, S. (2019). Sosyal bilimlerde teoriden uygulamaya araştırma sentezi: Nicel, nitel ve karma yöntemler: Ankara : Pegem A Yayıncılık Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi– kavramlar ilkeler teknikler. Ankara: Nobel Yayınevi Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. California: SAGE Publications. Özmen, H., ve Karamustafaoğlu, O. (2019). Eğitimde araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (Çev. Edit. M. Bütün ve S. B. Demir). Ankara: Pegem A Yayıncılık Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları

Notlar

Veri tabanları, konuyla ilgili ulusal /uluslar arası makaleler, tezler, araştırma raporları, kongre kitapları, dergiler, sunular


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Bilimsel araştırma süreçleri ile ilgili temel kavramları açıklar (bilgi, bilim, bilimsel yöntem, paradigma, hipotez, varsayım, evren, örneklem, vb.)
ÖÇ02 Pozitivist ve post-pozitivist yaklaşımların özellikleri ile farklılıklarını açıklar.
ÖÇ03 Nicel ve nitel araştırma yöntemlerini üstünlük ve sınırlıkları bakımından karşılaştırır.
ÖÇ04 Nicel ve nitel araştırma model ve desenlerinin temel özellikleri ile kullanım amaçlarını açıklar.
ÖÇ05 Karma yöntem araştırmalarının özelliklerini, desenlerini ve üstünlüklerini açıklar.
ÖÇ06 Veri toplama ve veri analizi biçimlerini açıklar.
ÖÇ07 Bilimsel araştırmalarda, veri toplama ve analiz biçimlerini belirlemede dikkate alınan ölçütleri açıklar.
ÖÇ08 Bilimsel araştırmada geçerlik ve güvenirliğin anlam ve önemini açıklar.
ÖÇ09 Çeşitli araştırma desenlerinde alınması gereken geçerlik ve güvenirlik önlemlerini açıklar.
ÖÇ10 Bilimsel araştırmalarda etik ilkelere dikkat etmeye yönelik duyarlılık geliştirir.
ÖÇ11 Araştırma raporu (makale/tez) hazırlanmasıyla ilgili temel becerileri kazanır.
ÖÇ12 Özgün bir probleme çözüm aramak amacıyla modelden yayına kadar bilimsel yöntemin bütün aşamalarını izleyerek bir makale hazırlar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eğitim bilimleri yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirir. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eğitim bilimlerinin ilişkili olduğu disiplinleri arası etkileşimi kavrayarak, yeni ve karmaşık fikirleri sistematik bir yaklaşımla analiz ederek, değerlendirir 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık bilgilerini kullanarak eğitim bilimleri alanındaki özgün tanımlara ve sonuçlara ulaşır 5
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimlerindeki yeni fikir ve düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar 5
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimleriyle ilgili özgün bir konuyu üst düzey araştırma yöntem ve becerilerini, ileri istatistik tekniklerini kullanarak araştırır 5
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimleri alanına yenilik getiren özgün bir yöntem, düşünce, tasarım veya uygulama geliştirir/ farklı bir alana uygular/ uyarlar 2
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanına yenilik getiren veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir 4
PÖÇ08 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanıyla ilgili bilimsel çalışmalarını ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak, alanındaki bilginin genişlemesine katkı sağlar 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarında, yerel ve ulusal düzeyde yaşanan disiplinler arası özgün sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanında gereksinim duyduğu çeşitli bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır. 4
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, eğitim bilimleri ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir 5
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanıyla ilgili teorik ve pratik çalışmalarında etik davranır 5
PÖÇ13 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Sosyal ilişkileri ve normları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir, gerektiğinde geliştirmeye veya değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir
PÖÇ14 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki ilgili kişiler ve uzmanlarla alan yetkinliğini, özgün görüş ve düşüncelerini tartışabilecek ve gerektiğinde savunabilecek etkili bir iletişim kurar
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik En az bir yabancı dilde ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyi)
PÖÇ16 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Eğitim bilimlerine dönük araştırma ve uygulamalarının başarıya ulaşmasında ilgili kurum/ kişilerle işbirliğini sağlar. 4
PÖÇ17 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal, kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma ve sürdürebilme çalışmalarına katkıda bulunur 4
PÖÇ18 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanıyla ilgili sorunların kaynaklarını tespit etmede ve çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanır 4
PÖÇ19 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Bilimsel, toplumsal ve etik konularda yaşanan sorunların çözümüne alan yetkinliğiyle katkı sağlar 3
PÖÇ20 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının yetkinliğini ortaya koyarak, işlevsel etkileşimle işbirliği sağlar 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Bilimsel araştırma süreçleri ile ilgili temel kavramları açıklar (bilgi, bilim, bilimsel yöntem, paradigma, hipotez, varsayım, evren, örneklem, vb.)-1 İlgili kaynakları okumuş olarak derse gelme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Bilimsel araştırma süreçleri ile ilgili temel kavramları açıklar (bilgi, bilim, bilimsel yöntem, paradigma, hipotez, varsayım, evren, örneklem, vb.)-2 İlgili kaynakları okumuş olarak derse gelme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Pozitivist ve post-pozitivist paradigmalar İlgili kaynakları okumuş olarak derse gelme Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Soru-Cevap
4 Nicel araştırmalar: Modeller ve Desenler Benzer metodolojilerle yapılmış araştırmalar bulup sınıfta paylaşmak Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar
5 Nitel araştırmalar: Modeller ve Desenler Benzer metodolojilerle yapılmış araştırmalar bulup sınıfta paylaşmak Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
6 Nicel ve nitel araştırma yöntemlerini üstünlük ve sınırlıkları Konuyla ilgili ön okumalar yapma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Soru-Cevap
7 Karma yöntem araştırmalarının özellikleri, desenleri ve üstünlükleri Benzer metodolojilerle yapılmış araştırmalar bulup sınıfta paylaşmak Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınavlar Tartışma Yöntem Seçilmemiş
9 Bilimsel araştırmalarda veri toplama ve analiz Örnek veri toplama ve analiz çalışmaları Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme
10 Bilimsel araştırmada geçerlik ve güvenirlik Konuyla ilgili ön okumalar/incelemeler yapma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
11 Bilimsel araştırmalarda etik Konuyla ilgili ön okumalar/incelemeler yapma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
12 Araştırmanın raporlaştırılması (Problem durumu-amaç-önem yazımı) Araştırma -uygulama-raporlaştırma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
13 Araştırmanın raporlaştırılması (Kuramsal temel -yöntem - bulgular) Araştırma -uygulama-raporlaştırma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
14 Araştırmanın raporlaştırılması (Tartışma ve yorum-sonuç ve öneriler) Araştırma -uygulama-raporlaştırma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
15 Araştırmanın raporlaştırılması (Kaynak gösterimi) Araştırma -uygulama-raporlaştırma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
16 Yarıyıl Sonu Sınavları-1 Ödev raporu Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
17 Yarıyıl Sonu Sınavları-2 Bir dergiye gönderilmeye hazır bir makale Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS