PGÖ811 Sınıfta ve Okulda Disiplin: Disiplin Modelleri ve Uygulamaları

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod PGÖ811
Ad Sınıfta ve Okulda Disiplin: Disiplin Modelleri ve Uygulamaları
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. FATMA SADIK


Dersin Amacı

Bu dersin genel amacı disiplin model ve yaklaşımlarını derinlemesine incelemek ve bu yaklaşımların okul ortamında uygulanmasına dönük çalışmalar yapmaktır.

Dersin İçeriği

Bu derste öğrencilere sınıfta ve okulda disiplin, disiplin model ve uygulamaları, disiplinin sınıf ve okul yönetimi, ve eğitimin diğer alanlarıyla ilişkileri, okullarda disiplin uygulamaları, karşılaşılan sorunlar ve etkili çözüm önerileri konusunda derinlemesine çalışma olanağı sunulacaktır.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Ada, S. ve Ölçüm Çetin, M. 2006. Eğitim ve öğretim ortamında disiplin nedir, Ankara. Nobel Yayıncılık. Burden, P. R. 1995. Classroom management and discipline, methods to facilitate cooperation and instruction. USA, Longman Publishers. Cangelosi, J. S. 2016. Sınıf yönetimi stratejileri, Öğrencilerin işbirliği yapmalarını sağlama ve bu işbirliğini devam ettirme. Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık. Canter, L. ve Canter, M. 2013. Assertive Discipline. Manning, M. L. and Bucher, K. T. Ed. 2013. in Classroom Management, Models, Applications, and Cases, Pearson, Boston. Charles, C. M. 2005. Building classroom discipline. San Diego State University. Edwards, C. H. 2004. Classroom discipline and management, Newyork, John Wiley and Sons Publishes. Edwards, C. H. 2012. Classroom discipline and management. McMillan. Humphreys, T. 1998. Disiplin nedir, Ne değildir. Epsilon Yayıncılık. Martin, G. and Pear, J. 2007. Behavior modification, What it is and how to do, NJ, PrenticeHall, Inc.

Notlar

Veri tabanları, kongre kitapları, bilimsel dergiler, araştırma raporları, gazeteler, video ve filmler, senaryolar, anılar


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Disiplinin ne olduğunu ve ne olmadığını tartışır.
ÖÇ02 Disiplinin sınıf ve okul yönetimiyle ilişkisini tartışır.
ÖÇ03 Disiplin modellerinin genel özelliklerini ve stratejilerini açıklar
ÖÇ04 Farklı disiplin modellerini karşılaştırarak benzerlik ve farklılıkları tartışır
ÖÇ05 Disiplin modellerinin okul ortamında uygulamalarında yaşanan sorunlara yönelik çözümler üretir
ÖÇ06 Sınıfta ve okulda disiplinin amacı ve tüm paydaşların bu süreçteki rollerini açıklar


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eğitim bilimleri yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirir. 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eğitim bilimlerinin ilişkili olduğu disiplinleri arası etkileşimi kavrayarak, yeni ve karmaşık fikirleri sistematik bir yaklaşımla analiz ederek, değerlendirir
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık bilgilerini kullanarak eğitim bilimleri alanındaki özgün tanımlara ve sonuçlara ulaşır
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimlerindeki yeni fikir ve düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar 4
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimleriyle ilgili özgün bir konuyu üst düzey araştırma yöntem ve becerilerini, ileri istatistik tekniklerini kullanarak araştırır 2
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimleri alanına yenilik getiren özgün bir yöntem, düşünce, tasarım veya uygulama geliştirir/ farklı bir alana uygular/ uyarlar 3
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanına yenilik getiren veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir 3
PÖÇ08 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanıyla ilgili bilimsel çalışmalarını ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak, alanındaki bilginin genişlemesine katkı sağlar 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarında, yerel ve ulusal düzeyde yaşanan disiplinler arası özgün sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanında gereksinim duyduğu çeşitli bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır. 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, eğitim bilimleri ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanıyla ilgili teorik ve pratik çalışmalarında etik davranır 5
PÖÇ13 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Sosyal ilişkileri ve normları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir, gerektiğinde geliştirmeye veya değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir
PÖÇ14 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki ilgili kişiler ve uzmanlarla alan yetkinliğini, özgün görüş ve düşüncelerini tartışabilecek ve gerektiğinde savunabilecek etkili bir iletişim kurar
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik En az bir yabancı dilde ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyi)
PÖÇ16 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Eğitim bilimlerine dönük araştırma ve uygulamalarının başarıya ulaşmasında ilgili kurum/ kişilerle işbirliğini sağlar. 3
PÖÇ17 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal, kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma ve sürdürebilme çalışmalarına katkıda bulunur 4
PÖÇ18 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanıyla ilgili sorunların kaynaklarını tespit etmede ve çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanır 3
PÖÇ19 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Bilimsel, toplumsal ve etik konularda yaşanan sorunların çözümüne alan yetkinliğiyle katkı sağlar 4
PÖÇ20 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının yetkinliğini ortaya koyarak, işlevsel etkileşimle işbirliği sağlar 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Dersin genel tanıtımı ve yapılacak işler için sorumluluk paylaşımı İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım
2 Disiplin nedir, ne değildir? İlgili kaynakları okuma ve kendi okulundaki öğretmen ve öğrencilerin konuyla ilgili görüşlerini inceleme Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma, Soru-Cevap
3 Disiplinin okul ve sınıf yönetimiyle ilişkisi İlgili kaynakları okuma ve okul ziyaretleri yaparak öğretmen ve yöneticilerin konuyla ilgili görüşlerini inceleme Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma, Soru-Cevap
4 Okulda ve sınıfta gözlenen disiplin problemleri ve türleri İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım
5 Disiplin problemlerinin nedenleri İlgili kaynakları okuma ve kendi okulundaki öğretmen ve öğrencilerin konuyla ilgili görüşlerini inceleme Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma, Soru-Cevap
6 Davranış değiştirmeye dayalı disiplin Konuyla ilgili literatürü inceleme, gözlem formu hazırlama ve en az bir öğretmenin sınıf içindeki yönetim davranışlarını model açısından gözleme Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma, Örnek Olay
7 Atılgan disiplin Konuyla ilgili literatürü inceleme, gözlem formu hazırlama ve en az bir öğretmenin sınıf içindeki yönetim davranışlarını model açısından gözleme Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma, Örnek Olay
8 Proje raporunun teslim edilmesi Proje raporunu hazırlama Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
9 Gerçeklik terapisi/Kontrol modeli Konuyla ilgili literatürü inceleme, gözlem formu hazırlama ve en az bir öğretmenin sınıf içindeki yönetim davranışlarını model açısından gözleme Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma, Örnek Olay
10 Sosyal disiplin modeli Konuyla ilgili literatürü inceleme, gözlem formu hazırlama ve en az bir öğretmenin sınıf içindeki yönetim davranışlarını model açısından gözleme Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma, Örnek Olay
11 Etkili öğretim modeli Konuyla ilgili literatürü inceleme, gözlem formu hazırlama ve en az bir öğretmenin sınıf içindeki yönetim davranışlarını model açısından gözleme Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma, Örnek Olay
12 İnsanlar arası İlişkileri Çözümleme Modeli Konuyla ilgili literatürü inceleme, gözlem formu hazırlama ve en az bir öğretmenin sınıf içindeki yönetim davranışlarını model açısından gözleme Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma, Örnek Olay
13 Pozitif Disiplin Modeli Konuyla ilgili literatürü inceleme, gözlem formu hazırlama ve en az bir öğretmenin sınıf içindeki yönetim davranışlarını model açısından gözleme Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma, Örnek Olay
14 Duygusal destek modeli Konuyla ilgili literatürü inceleme, gözlem formu hazırlama ve en az bir öğretmenin sınıf içindeki yönetim davranışlarını model açısından gözleme Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma, Örnek Olay
15 Disiplin modellerinin karşılaştırılması İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım
16 Projeyi raporlaştırma Proje raporunu hazırlama Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
17 Proje raporunu tamamlama Proje raporunu gözden geçirme Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS