PGÖ809 Disiplinlerarası Bağlamda Eğitim Programları ve Öğretim

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod PGÖ809
Ad Disiplinlerarası Bağlamda Eğitim Programları ve Öğretim
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. MEMET KARAKUŞ


Dersin Amacı

Eğitim Programları ve Öğretimin (EPÖ) disiplinlerarası boyutlarını bilimsel olarak tartışmak ve bu bağlamda disiplinlerarası bir program geliştirme becerisi kazandırmak.

Dersin İçeriği

Sosyal bilimlerin felsefesi, Sosyal bilim olarak Eğitim programları ve Öğretim(EPÖ), Küresel sorunlar ve bunların çözümü konusunda EPÖ’nün rolü, Disiplinlerarası öğretimle ilgili temel kavramlar, Disiplinlerarası EPÖ’ye farklı boyutlardan bakış, Eğitim programlarını bütünleştirme yöntemleri, Üst düzey düşünme becerileri ve disiplinlerarası EPÖ, Disiplinlerarası öğretime yönelik uygulama örnekleri, Disiplinlerarası EPÖ’nün aşamaları, Disiplinlerarası program geliştirme, Disiplinlerarası EPÖ uygulamalarını içermektedir

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Drake, S.M. (2007). Creating standart based integrated curriculum. Sage Publication, London.

Notlar

Çevrimiçi kaynaklar, veri tabanları, tezler, kongre kitapları, bildiriler, kitaplar


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 C&I'nin sosyal bilimlerdeki önemini açıklar.
ÖÇ02 Çağdaş EPÖ’nün felsefesini açıklar
ÖÇ03 Disiplinlerarası bağlamda neden C&I'ye ihtiyacımız olduğunu açıklar.
ÖÇ04 Disiplinlerarası öğretimle ilgili temel kavramları doğru olarak kullanır.
ÖÇ05 Eğitim programlarını bütünleştirme yöntemlerini açıklar
ÖÇ06 Disiplinlerarası bir alan olarak EPÖ’nün önemini takdir eder.
ÖÇ07 7. EPÖ’de gerçekleştirilen disiplinlerası çalışmaları inceler
ÖÇ08 Problem çözme sürecinde ve kavram öğretiminde disiplinlerarası öğretim yöntemlerini kullanır
ÖÇ09 Adım adım disiplinlerarası bir programı nasıl geliştireceğini bilir
ÖÇ10 Uzmanlık alanıyla ilgili bir öğretim programı tasarlar
ÖÇ11 Disiplinlerarası EPÖ’yle ilgili tasarladığı programı raporlaştırır.
ÖÇ12 Bir temayı disiplinlerarası öğretime göre planlayıp uygular.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eğitim bilimleri yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirir. 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eğitim bilimlerinin ilişkili olduğu disiplinleri arası etkileşimi kavrayarak, yeni ve karmaşık fikirleri sistematik bir yaklaşımla analiz ederek, değerlendirir 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık bilgilerini kullanarak eğitim bilimleri alanındaki özgün tanımlara ve sonuçlara ulaşır 4
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimlerindeki yeni fikir ve düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar 3
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimleriyle ilgili özgün bir konuyu üst düzey araştırma yöntem ve becerilerini, ileri istatistik tekniklerini kullanarak araştırır 3
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimleri alanına yenilik getiren özgün bir yöntem, düşünce, tasarım veya uygulama geliştirir/ farklı bir alana uygular/ uyarlar 4
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanına yenilik getiren veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir 5
PÖÇ08 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanıyla ilgili bilimsel çalışmalarını ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak, alanındaki bilginin genişlemesine katkı sağlar 2
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarında, yerel ve ulusal düzeyde yaşanan disiplinler arası özgün sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanında gereksinim duyduğu çeşitli bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır. 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, eğitim bilimleri ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanıyla ilgili teorik ve pratik çalışmalarında etik davranır 3
PÖÇ13 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Sosyal ilişkileri ve normları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir, gerektiğinde geliştirmeye veya değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir 3
PÖÇ14 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki ilgili kişiler ve uzmanlarla alan yetkinliğini, özgün görüş ve düşüncelerini tartışabilecek ve gerektiğinde savunabilecek etkili bir iletişim kurar 3
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik En az bir yabancı dilde ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyi)
PÖÇ16 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Eğitim bilimlerine dönük araştırma ve uygulamalarının başarıya ulaşmasında ilgili kurum/ kişilerle işbirliğini sağlar. 3
PÖÇ17 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal, kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma ve sürdürebilme çalışmalarına katkıda bulunur 3
PÖÇ18 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanıyla ilgili sorunların kaynaklarını tespit etmede ve çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanır 3
PÖÇ19 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Bilimsel, toplumsal ve etik konularda yaşanan sorunların çözümüne alan yetkinliğiyle katkı sağlar 4
PÖÇ20 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının yetkinliğini ortaya koyarak, işlevsel etkileşimle işbirliği sağlar 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Dersin tanıtımı ve derse hazırlık çalışmaları Dersin izlencesinin incelenmesi. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Felsefi olarak Sosyal bilimler ve EPÖ 1 Aşağıdaki kitabın ilk 5 bölümü okunacak: Fay, B. (2012). Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi Çokkültürlü Bir Yaklaşım. (3.baskı). İstanbul: Ayrıntı yayınları. Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
3 Felsefi olarak Sosyal bilimler ve EPÖ 2 Aşağıdaki kitabın son 6 bölümü okunacak: Fay, B. (2012). Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi Çokkültürlü Bir Yaklaşım. (3.baskı). İstanbul: Ayrıntı yayınları. Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
4 Disiplinlerarası öğretimle ilgili temel kavramlar Disiplin, Disiplin içi, çapraz disiplinli, disiplinlerarası ve çok disiplinli kavramlarının ararştırılması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Proje Temelli Öğrenme
5 Eğitim programlarını bütünleştirme yöntemleri Konuyla ilgili makalelerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Soru-Cevap
6 Güncel öğretim programlarının disiplinlerarası bağlamda incelenmesi. Bir dersin mevcut öğretim programının incelenmesi. Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Soru-Cevap, Problem Çözme
7 EPÖ’de gerçekleştirilen disiplinlerası çalışmaların incelenmesi. Konuyla ilgili makalelerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Grup Çalışması
8 Ara Sınavlar Portfolyo hazırlamak Ölçme Yöntemleri:
Portfolyo
9 Disiplinlerarası program geliştirme sürecinin aşamaları Disiplinlerarası programların aşamalarının incelenmesi. Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Bireysel Çalışma
10 Program geliştirme çalışmaları: Disiplinlerarası bağlantıları gösteren “Kavram çemberi”nin oluşturulması Kavram çarkını araştırmak. Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
11 Program geliştirme çalışmaları: Temanın bütünleştirildiği özgün senaryonun yazılması. Senaryo oluşturma konusunda hazırlık yapmak. Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Tartışma
12 Program geliştirme çalışmaları: Disiplinler arası öğrenme çıktılarının yazılması. Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor hedeflerin yazımını incelemek. Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
13 Program geliştirme çalışmaları: Disiplinlerarası ders planı hazırlama. Disiplinerarası ders planlarının incelenmesi. Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
14 Disiplinlerarası öğretim tasarımlarının sunumu. Hazırlanan tasarımın sunumunun hazırlanması Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme , Grup Çalışması
15 Displinlerarası öğetim tasarımı değerlendirme paneli Panele hazırlık Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Beyin Fırtınası
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Portfolyo hazırlamak. Ölçme Yöntemleri:
Portfolyo
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Portfolyo hazırlamak. Ölçme Yöntemleri:
Portfolyo


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 23 23
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,00
AKTS 6 AKTS