PGÖ800 Uzmanlık Alan Dersi(Z)

6 AKTS - 5-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 0 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod PGÖ800
Ad Uzmanlık Alan Dersi(Z)
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 5-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 0 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Uzmanlik Alan
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. FATMA SADIK


Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencinin tez konusu olarak belirlediği alanla ilgili literatürü inceleyip konunun hangi değişkenler açısından ele alındığını belirlemesine, tez konusunu, yöntemini belirlemesine yardım etmek ve tez çalışması sırasında gereksinim duyduğu bilimsel rehberliği sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Bu derste tez konusu, konuyla ilgili kaynaklar, konuyla ilgili değişkenler, konuyu araştırma yöntem ve teknikleri, örneklem seçimi, veri analiz ve raporlaştırma gibi konuları içermektedir.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Creswell, J. W. 2016. Nitel Araştırma Yöntemleri, Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni. Çeviri Ed. M. Bütün ve S. B. Demir. Ankara, Siyasal Kitabevi. Glesne, C. 2013. Nitel araştırmaya giriş. Çeviri Ed. A. Ersoy, P. Yalçınoğlu. Ankara: Anı Yayıncılık. Merriam, S. B. 2013. Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. Çev. Ed. S. Turan. Ankara, Nobel Yayınları. Patton, M. Q. 2014. Nitel Araştırma Yöntemleri, Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni. Çeviri Ed. M. Bütün ve S. B. Demir Ankara, Siyasal Kitabevi. Yıldırım, A. Şimşek, H. 2011. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara, Seçkin Yayıncılık.Karasar, N. 2012. Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara, Nobel Yayınevi. Büyüköztürk, Ş. 2006. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, Ankara, Pegem A Yayıncılık. Karasar, N. 2016. Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık.

Notlar

Veri tabanları, konuyla ilgili ulusal /uluslar arası makaleler, tezler, araştırma raporları, kongre kitapları, dergiler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı dilde yayınlanmış kaynaklara hangi yollarla ulaşacağını belirler
ÖÇ02 Alanıyla ilgili kaynakları inceleyerek Türkiye´de hangi konuların çalışılmadığını ve araştırmaya gereksinim duyulan konuları belirler.
ÖÇ03 Tezinde çalışacağı konu alanını belirler.
ÖÇ04 Kaynakları inceleme sonucunda konuyu hangi değişkenler açısından ele alacağını belirler.
ÖÇ05 Araştırma problemiyle ilgili dergi, kitap vb kaynaklardan yararlanarak giriş kısmını yazar.
ÖÇ06 Problemi incelemek için hangi yöntemi kullanacağını belirler.
ÖÇ07 Veri toplama araçlarının geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapar
ÖÇ08 Tez konusuyla ilgili ön çalışmaları yapar
ÖÇ09 Tez süreci boyunca çalışma konusuyla ilgili akademik veri tabanlarını inceleyerek bilgilerini güncel tutar
ÖÇ10 Akademik çalışmalarında bilimsel ve etik kurallara uygun şekilde hareket eder


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eğitim bilimleri yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirir. 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eğitim bilimlerinin ilişkili olduğu disiplinleri arası etkileşimi kavrayarak, yeni ve karmaşık fikirleri sistematik bir yaklaşımla analiz ederek, değerlendirir 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık bilgilerini kullanarak eğitim bilimleri alanındaki özgün tanımlara ve sonuçlara ulaşır
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimlerindeki yeni fikir ve düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar 4
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimleriyle ilgili özgün bir konuyu üst düzey araştırma yöntem ve becerilerini, ileri istatistik tekniklerini kullanarak araştırır 4
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimleri alanına yenilik getiren özgün bir yöntem, düşünce, tasarım veya uygulama geliştirir/ farklı bir alana uygular/ uyarlar 3
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanına yenilik getiren veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir 4
PÖÇ08 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanıyla ilgili bilimsel çalışmalarını ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak, alanındaki bilginin genişlemesine katkı sağlar 5
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarında, yerel ve ulusal düzeyde yaşanan disiplinler arası özgün sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanında gereksinim duyduğu çeşitli bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır. 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, eğitim bilimleri ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir 4
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanıyla ilgili teorik ve pratik çalışmalarında etik davranır 5
PÖÇ13 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Sosyal ilişkileri ve normları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir, gerektiğinde geliştirmeye veya değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir
PÖÇ14 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki ilgili kişiler ve uzmanlarla alan yetkinliğini, özgün görüş ve düşüncelerini tartışabilecek ve gerektiğinde savunabilecek etkili bir iletişim kurar
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik En az bir yabancı dilde ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyi)
PÖÇ16 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Eğitim bilimlerine dönük araştırma ve uygulamalarının başarıya ulaşmasında ilgili kurum/ kişilerle işbirliğini sağlar.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal, kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma ve sürdürebilme çalışmalarına katkıda bulunur
PÖÇ18 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanıyla ilgili sorunların kaynaklarını tespit etmede ve çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanır 5
PÖÇ19 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Bilimsel, toplumsal ve etik konularda yaşanan sorunların çözümüne alan yetkinliğiyle katkı sağlar 3
PÖÇ20 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının yetkinliğini ortaya koyarak, işlevsel etkileşimle işbirliği sağlar 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Dersin içeriği, yapılacak çalışmalar, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme hakkında bilgi verme İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Proje Temelli Öğrenme
2 Türkçe ve yabancı dilde yayınlanmış kaynaklara ulaşma yolları İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Proje Temelli Öğrenme
3 Alanıyla ilgili ulaşılan ve konu açısından incelenen kaynakların sunulması Sunu raporu hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
4 Alanıyla ilgili ulaşılan ve yöntem açısından incelenen kaynakların sunulması Sunu raporu hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
5 Alanında çalışmaya ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Proje Temelli Öğrenme
6 Bu alanlardan hangisinin çalışılacağına karar verilmesi. İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Proje Temelli Öğrenme
7 Karar verilen alanla ilgili kaynakları inceleme İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Proje Temelli Öğrenme
8 Araştırma ön raporunun teslimi İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
9 Araştırma problemine uygun yöntemin belirlenmesi İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Proje Temelli Öğrenme
10 Örneklemin belirlenmesi İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Proje Temelli Öğrenme
11 Veri toplama yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Proje Temelli Öğrenme
12 Asıl çalışmaya geçmeden önce ön çalışma yapılması Pilot çalışma uygulamaları Öğretim Yöntemleri:
Örnek Olay, Bireysel Çalışma
13 Ön çalışmanın değerlendirilmesi Veri analizi Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
14 Ana çalışmanın planlanması İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Proje Temelli Öğrenme
15 Dönem boyunca yapılan çalışmaların değerlendirilmesi Konuları gözden geçirme Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
16 Araştırma raporunun ön sunumu Sunu raporu hazırlama Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
17 Araştırma raporunun teslimi Araştırma raporunun yazımı Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (Saat) 160
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,40
AKTS 6 AKTS