YLSÜT702 Tez Çalışması

24 AKTS - 0-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 0 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod YLSÜT702
Ad Tez Çalışması
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 0-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 24 AKTS
Yerel Kredi 0 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. AYSEL ŞAHAN


Dersin Amacı

Akademik danışman gözetiminde, öğrencinin çalıştığı alan ile ilgili belirlenen bir konuda literatür taraması, bilgileri toplaması ve derlemesi, bilimsel bir araştırma yapması, elde ettiği verileri yorumlayarak yazılı bir rapor formuna getirebilmesi öğretilir.

Dersin İçeriği

Bir danışman gözetiminde alanı ile ilgili bağımsız bilimsel bir çalışmayı yürütebilme, veri toplayabilme, değerlendirme ve yayınlamayı kapsar

Dersin Ön Koşulu

Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü kuralları geçerlidir.

Kaynaklar

Tez çalışması ile ilgili yayınlar

Notlar

Tez çalışması ile ilgili kitap ve makaleler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Çalışma alanında edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilir ve kullanabilir.
ÖÇ02 Tez çalışması ile ilgili verileri toplamak için planlama yapar.
ÖÇ03 Tez konusu ile ilgili veri toplar
ÖÇ04 Tezi ile ilgili topladığı verileri bilişim teknolojini kullanarak yorumlar.
ÖÇ05 Tez çalışması sırasında karşılaşacağı sorunları çözebilme ve bu amaçla yöntem kurgulayabilmeyi öğrenir.
ÖÇ06 Araştırmaların tüm süreçlerinde toplumsal, çevresel, bilimsel ve mesleki etik değerlerini göz önünde tutar.
ÖÇ07 Yazılı ve görsel sunum için uygun yöntem ve teknikleri seçer.
ÖÇ08 Tez konusundaki son gelişmeleri ve elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 2
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur. 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır. 2
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 3
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir. 1
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir. 2
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır. 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Yüksek lisans tez çalışmasına yönelik çalışmalar Kaynak taraması, saha ve/veya laboratuvar çalışması Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
2 Tez konusuna yönelik danışman önerileri Kaynak taraması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
3 Tez konusuyla ilgili makale çalışmaları Kaynak araştırmaları Öğretim Yöntemleri:
Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma
4 Tez konusuyla ilgili bilimsel görüşmeler bilim insanları ile iletişim Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
5 Tez çalışmasıyla ilgili saha araştırmaları Billim insanları ile görüşme Öğretim Yöntemleri:
Beyin Fırtınası
6 Tez çalışmasıyla ilgili laboratuvar araştırmaları laboratuvar çalışması Öğretim Yöntemleri:
Deney / Laboratuvar
7 Tez çalışmasıyla ilgili bilimsel kitap çalışmaları Bilimsel kitap taraması Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınavlar Sınava Hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi, Sözlü Sınav
9 Tez çalışmasıyla ilgili uluslararası çalışmaların araştırılması Uluslararası araştırmalar Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
10 Tezin organizasyonu ve ön çalışmalar Önceki çalışmalar Öğretim Yöntemleri:
Grup Çalışması
11 Tez konusu ile ilgili arazi çalışmalarının başlatılması arazi çalışması Öğretim Yöntemleri:
Grup Çalışması
12 Tez laboratuvar analizleri laboratuvar çalışmaları Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar
13 Tez analiz sonuçlarının değerlendirmesi istatiksel analizler Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
14 Tez sonuçlarının önceki çalışma sonuçlarıyla karşılaştırılması kitap ve makale çalışmaları Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
15 tez yazım kurallarına uygun olarak tezin yazım aşaması Enstitü yazım kurallarının incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Performans Değerlendirmesi, Jüri Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Performans Değerlendirmesi, Jüri Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 18 252
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 18 252
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 6 15 90
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 1 1
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 596
Toplam İş Yükü / 25 (s) 23,84
AKTS 24 AKTS