TİB845 Osmanlı Türkcesi

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TİB845
Ad Osmanlı Türkcesi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. NURAN ÖZTÜRK


Dersin Amacı

Arap harfleriyle yazılmış Türkçe metinleri okuyup anlamayı ve değerlendirmeyi öğretmek.

Dersin İçeriği

Arap harfleri ile yazılmış Türkçe örnek metinler üzerinden okuma, anlama ve tahlil çalışmaları

Dersin Ön Koşulu

ön koşul yoktur

Kaynaklar

Tunca Kortantamer, Eski Türk Edebiyatı Makaleler, Akçağ Yayınları, Ankara 1993. Ahmet Ateş-Tahsin Yazıcı, Farsça Dilbilgisi, MEB İstanbul 1973. F. Kadri Timurtaş, Eski Türkiye Türkçesi, XV. Yüzyıl, Gramer-Metin-Sözlük, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul 1977. F. Kadri Timurtaş, II Osmanlı Türkçesi Metinleri, 7. baskı, İÜ Edebiyat Fak. Yay. İst. 1998. Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım, Küçükaydın Matbaası, İstanbul 1967,

Notlar

İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Akçağ Yayınları, Ankara Recep Toparlı, M. Sadi Çöğenli, Osmanlıcada Kullanılan Arapça ve Farsça, Edat, Zarf, Deyim ve Terkipler, Atatürk Üniversitesi, FEF Yayını, Erzurum 1990. Ş. Sami - Kâmûs-ı Türkî, Çağrı Yayınları, İstanbul.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Arap harfleriyle yazılmış Türkçe metinleri okur.
ÖÇ02 Osmanlı Türkçesi metinlerini dil ve edebiyat özellikleri açısından sınıflar.
ÖÇ03 Osmanlı Türkçesindeki Farsça dilbilgisi ve yazım özelliklerini ayırt edebilir.
ÖÇ04 Osmanlı Türkçesi metinlerindeki Farsça sözcükleri ve filleri bilir.
ÖÇ05 Farsça fillerin geçmiş zaman ve emir kökleriyle sözcükler türetebilir.
ÖÇ06 Farsça isim, sıfat, atıf ve kalıplaşmış (maklûb) terkipleri bilir.
ÖÇ07 Arapça tamlamaları ve kalıp ifadeleri anlar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanmak 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olmak 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanmak 1
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanmak 2
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanmak 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanmak 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip etmek
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik yazım alışkanlığına katkı sağlayacak alanı ile ilgili yayın yapmak
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanmak 3
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Türklerin kullandığı yazı sistemlerinin tanıtımı Uygur, Göktürk ve Arap harfli Türkçe metin örnekleri hazırlanacaktır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
2 Türkçede zamirlerin yazılışı, nazal n harfinin kullanım şekilleri Örnek yazılar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
3 Osmanlı Türkçesindeki Farsça tamlamaların özellikleri Örnek yazılar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Osmanlı Türkçesindeki Arapça, sayı, takvim kelimelerinin özellikleri Örnek yazılar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Türkçe çekim eklerinin yazılış kuralları örnek yazılar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Osmanlı Türkçesindeki Farsça kelimelerin yapı özellikleri Örnek yazılar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
7 Farsça ve Türkçede sayı sıfatları Örnek yazılar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Ödev, Sözlü Sınav
9 Âşık Paşa – Garib-nâme okuma metinleri Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
10 Şeyyad Hamza – Yûsuf u Züleyha Okuma metinleri Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
11 Nâbî - Tuhfetü’l-Haremeyn’den, Timurtaş, s. 327-328. Okuma metinleri Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
12 Şeyhî - Methiye-i İbni Germiyan, İsen, Kurnaz, s. 91-93. Okuma metinleri Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
13 Ahmed-i Dâ’î - Teressül, Okuma metinleri Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
14 Der-Medh-i Hazret-i Mevlânâ Okuma metinleri Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
15 El yazması Türkçe metinlerin özellikleri Okuma metinleri Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
16 El yazmalarında sıkça kullanılan Rik'a, Ta'lik ve nesih örnekleri ile okuma çalışmaları Okuma metinleri Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
17 Final Sınavı Ölçme Yöntemleri:
Ödev, Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 8 6 48
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,00
AKTS 6 AKTS