İstatistik

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

Programın Öğrenme Çıktıları ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi İlişkisi

TYYÇ Tanım PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15 PÖÇ16 PÖÇ17
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
5 4 5
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
5 5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
4 5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
5 4 5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye
4 4
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4 5 4
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
5
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
4 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
4 4
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
3 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
3 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır.
4 5 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
5 3 5 4 5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
4 3
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
5 4
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
4 4 5 5


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İstatistiksel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İstatistik alanında belirli bir konu hakkında detaylı araştırma yapabilir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İstatistik literatürüne katkı yapabilecek düzeyde istatistik teorisine hakimdir.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
PÖÇ05 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İstatistik alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir.
PÖÇ06 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilimsel irdeleme yetisine sahip olur.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İstatistik alanında bilimsel yayın üretebilir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Analitik düşünme becerisine sahip olur.
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki yenilik ve gelişmeleri hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde takip edebilir.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İstatistik literatürünü takip edebilir.
PÖÇ12 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yabancı dil bilgisini, alanında yabancı dilde yayın ve sunum yapabilecek düzeyde geliştirebilir.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
PÖÇ15 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel etik kurallara uygun davranır.