Arkeoloji (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi) (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

Programın Öğrenme Çıktıları ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi İlişkisi

TYYÇ Tanım PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Beşeri bilimler alanında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
4 2 4
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Beşeri bilimler alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütür.
2 3 2
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Beşeri bilimler alanında kazanılan lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak ilgili alandaki kaynakları etkin bir şekilde kullanır.
4 3
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Beşeri bilimler alanlarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
4
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
4 4
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Beşeri bilimler alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur.
2 3 4
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Beşeri bilimler alanında karşılaşılan sorunları en uygun araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak çözümler.
3 4
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde kullanır.
4 4
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Beşeri bilimler alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
3 4
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Beşeri bilimler alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirir.
3
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Eğitim, kültür ve sanat alanlarında yürütülen çalışmalarda bireysel olarak bağımsız çalışır ve/veya ekip çalışmalarında sorumluluk alarak çözüm üretir.
3
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar; kişisel, kurumsal ve ekip çalışmalarını uzmanlık düzeyinde organize eder.
2 4
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
3 2
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Sorumluluğu altındaki kişi ve grupların öğrenmesini yönlendirir.
3 3 3
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
4
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Beşeri bilimler alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara uygun iletişim araçlarıyla aktarır.
4
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini kullanarak toplumda kültür ve sanat duyarlılığını geliştirir.
4
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
3
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Beşeri bilimler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
3
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Beşeri bilimler alanıyla ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve duyurulması aşamalarında bilimsel, kültürel, sanatsal, toplumsal ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri anlatır.
3 4
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Beşeri bilimler alanında strateji belirler, politika geliştirir, uygulama aşamalarını planlar ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 4
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık bilgisini ve problem çözme ve uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Arkeoloji alanında lisans eğitiminde edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili güncel bilgilere sahip olur.
PÖÇ03 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Arkeoloji ile ilgili temel kavramları açıklar.
PÖÇ04 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Arkeoloji alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar.
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Arkeoloji alanında edindiği uygulamalı yöntem ve teknikleri kullanır.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında edindiği bilgileri etik kurallar çerçevesinde ele alır.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Çukurova bölgesi kültürlerini tanır.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Çukurova ile çevre kültür bölgeleri arasındaki ilişkileri tanımlar.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Çukurova bölgesinin kültürel gelişimini açıklar.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Arkeoloji alanıyla ilgili verileri toplar.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını tanımlar.
PÖÇ12 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanıyla ilgili edindiği bilgileri eleştirel düzeyde yorumlar.
PÖÇ13 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Araştırma problemlerine uygun çözüm önerileri geliştirir.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve tecrübelerini arazi ve laboratuvar çalışmalarında uzman düzeyinde kullanır.
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Arkeoloji alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde çalışma ve projeler yürütür.