Turizm ve Otel İşletmeciliği

Ön Lisans Programı - Pozantı Meslek Yüksekokulu

Programın Öğrenme Çıktıları ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi İlişkisi

TYYÇ Tanım PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15 PÖÇ16 PÖÇ17 PÖÇ18
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
5 5 5 5 5 5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
5 5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
5
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
5
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
3 5
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
4 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
4
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
5 5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4 4
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Değişime ve yeniliğe açıktır.
4


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili kuramlar, olgular, kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgileri aktarır.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgileri açıklar.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgileri aktarır.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgileri aktarır.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Turizm ve otel işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrayarak anlatır.
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri kullanır.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Konuk gereksinimlerini ve turizm sektörünün mesleki uluslar arası terimlerini anlayacak düzeyde yabancı dil kullanır.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Temel Bilgisayar kullanım bilgisine ve otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye ve bu yazılımları kullanabilme becerisine sahip olur.
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurar.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapar.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etik değerlere bağlı kalarak doğal çevreyi korur.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme özen gösterir.
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri sürekli geliştirir.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilmek ve farklı kaynaklardan bilgi elde ederek analiz etme becerisine sahip olur.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Misafirler ve iş birliği yaptığı kişilerle yazılı ve sözlü anlatım ile etkili iletişim kurar.
PÖÇ18 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.