BYESY3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod BYESY3
Ad Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. İbrahim DEMİRKALE


Dersin Amacı

-dersi alan öğrencinin etik kuralları bilmesi

Dersin İçeriği

akademik çalışmalarda uyulması gereken etik davranışlar neler olduğu, etik dışı faaliyetlerin neler olduğu ve bu davranışların YÖK kapsamında cezai işlemlerini içerir

Dersin Ön Koşulu

ön koşul bulunmamaktadır

Kaynaklar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik (Kolektif)

Notlar

yök akademik etik ilkeler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 bilimsel araştırma, çalışma, yayın ve etkinliklerde uyulması gereken etik kurallarını ve yükseköğretim kurumlarının kendi bünyelerinde oluşturacakları bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını bilir
ÖÇ02 yükseköğretim kurumlarıyla ilişkisine bakılmaksızın kişilerce yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca akademik unvanların elde edilmesi aşamasında ve sonrasında yapılan her tür bilimsel araştırma ve çalışmalar ile gerçekleştirilen bilimsel etkinlikler, desteklenen ve/veya yürütülen bilimsel araştırma-geliştirme projeleriyle ilgili araştırma etiği konularını bilme
ÖÇ03 Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermemesi gerektiğini bilir
ÖÇ04 Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmemesi gerektiğini bilir
ÖÇ05 Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemesi, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmemesi, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmaması, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmemesi gerektiğini bilir
ÖÇ06 Bir başkasının özgün üslup ve ifadesinin aynen kullanmamak şartıyla, anonim bilgilerin, bilim alanlarının temel bilgilerinin, matematik teoremleri ve ispatları gibi önermelerin çalışmalarda kullanılması etik ihlal olarak değerlendirilemeyeceğini bilir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur. 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir. 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir. 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır. 3
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır. 5
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 3
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır. 2
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 etik davranış ilkeleri ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 intihal/bilgi hırsızlığı nedir ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 uydurma nedir ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 yanıltma tahrif nedir ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 çifte yayın nedir ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 bölerek yayımlama nedir ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 sözde haksız yazarlık nedir ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınavlar Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav
9 yazar saklama nedir ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 bilgilendirmeden rıza alma nedir ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 gönüllü katılım ilkesi ihlali nedir ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 gizlilik ihlali nedir ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 etik olmayan davranışlar ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 etik olan davranışlar ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 örnekler ile etik olmayan davranışlar nelerdir ilgili yayınları okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS