Veteriner

Lisans Programı - Ceyhan Veteriner Fakültesi


Temel Bilgiler

Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi 2809 sayılı kanunun ek 30 uncu maddesine göre 12.11.2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş ve 2015 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Fakültemiz Ceyhan ve Balcalı (Merkez) Kampüsü’nde olmak üzere 2 ayrı yerleşkede eğitimine devam etmektedir. Fakültemizde 20 öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisi yanında Üniversitemizin diğer ilgili birimleri ve farklı üniversitelerden öğretim üyesi görevlendirmeleri ile eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Fakültemiz laboratuvarlarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında araştırma ve teşhise yönelik analiz işlemleri Üniversitemizin altyapıları kullanılarak yürütülmektedir. Fakültemiz veteriner hekimlere ve yetiştiricilere eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Öğrencilerimiz fakülte derslik ve laboratuvarları dışında ÇÜ Ziraat Fakültesi Çiftlik Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimler, Et ve Süt Kurumu Adana Et Kombinası, Türkiye Jokey Kulübü Adana At Hastanesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri Hayvan Bakım Merkezleri ile Osmaniye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezlerinden yararlanmaktadır. Belirtilen kurumsal birimler haricinde öğrencilerimizin saha deneyimlerini artırmak amacıyla farklı hayvan türlerine ait özel hayvancılık işletmelerine ziyaretler gerçekleştirilmektedir. Bunların yanında Fakültemiz, ilköğretimden ortaöğrenime kadar bütün kademelerde öğrencilere ve topluma hayvan sevgisi, hayvan sağlığı ve hayvandan-insana / insandan-hayvana (zoonoz / antropozoonoz) bulaşan hastalıklardan korunma ve kontrol yolları hakkında çeşitli bilgilendirme faaliyetleri yürüterek toplumsal katkı görevini de yerine getirmektedir. Veteriner Fakülteleri’nde eğitim süresi 5 yıl olup (10 yarıyıl) mezunlara yüksek lisansa eş değer Veteriner Hekim lisans diploması verilmektedir. Fakültemiz Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri Enstitüleri bünyesinde lisansüstü eğitim faaliyetlerini de sürdürmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

5 Yıl - 300 AKTS

Özellik ve Tanım

Veteriner Hekimliği, başta hayvan sağlığı olmak üzere, hayvan yetiştirme ve besleme, hayvansal orijinli gıdalar yönüyle halk sağlığı, çevre sağlığı, yem maddeleri üretimi ve biyolojik maddeler üretimi gibi konularda bilgi ve beceri kazanılması gereken çok yönlü bir hekimlik mesleğidir. Ülkemizde Veteriner Fakültelerinde eğitim-öğretim süresi 5 yıldır ve tek bir program uygulanmaktadır. Ç.Ü. Ceyhan Veteriner Fakültesinde kurulduğu yıldan itibaren uygulanmakta olan eğitim sistemi, dünyada ve ülkemizde Veteriner Fakültelerinde yaygın kabul gören yeni yöntemlerle zenginleştirilmiştir. Ç.Ü. Ceyhan Veteriner Fakültesinin veteriner hekimlik eğitimi programı öncelikli hayvan sağlığı ve koruyucu halk sağlığı sorunlarına odaklanmış bir programdır. Programda öğrencilerin, öğrenme konularını temel bilimler, klinik öncesi bilimler, klinik bilimler, zootekni ve hayvan besleme ile gıda hijyeni ve teknolojisi bölümleri altında öğrenmesi, klinik dönemde öncelikli hayvan sağlığı sorunları ile başa çıkmak için gerekli bilgi ve becerilerle donanması, intörnlük döneminde ise bütün bu yeterlik ve yetkinliklerini eğitmenlerin gözetimi altında bir veteriner hekim gibi uygulayabilmesi hedeflenmiştir. Halen uygulanmakta olan eğitim sisteminde kullanılan öğretme ve öğrenme yöntemleri; sunumlar, laboratuvar çalışmaları, mesleki beceri laboratuvarlarında uygulamalar, klinik eğitim programları, fakülte dışı yaz stajları ve kurum ziyaretlerini içermektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi SİNAN KANDIR

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi BİLGE KAAN TEKELİOĞLU

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. FUNDA EŞKİ

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi SİNAN KANDIR

Amaç

Veteriner Fakültesinden mezun olan bir veteriner hekimin; 1.Temel veteriner hekimliği hizmetleri ile ilgili bilgi sahibi olması, 2.Veteriner hekimlik mesleğinin gerektirdiği beceri ve yeterlilikler ile etik değerlere sahip olması, Ülke hayvancılık politikalarına duyarlı ve hayvan sağlığı ile ilgili konularda ülke gereksinimlerinin bilincinde olması, 3.Hekimliğin gereği olarak hasta sahipleri, meslektaşları ve veteriner hekimliği ile ilgili mesleki kurum ve kuruluşlar ile sağlıklı bir iletişim kurması, 4.Evcil ve yabani hayvanlara yönelik klinik bilgiye sahip, hayvanlardan insanlara geçen zoonoz hastalıklarla ilgili donanımlı ve zoonoz hastalıklar ile ilgili koruma ve kontrol çalışmalarının her aşamasında etkin görev yapabilir olması, 5.Mesleki olarak gözlemlediği problemlerin kayıt altına alması, bu kayıtların değerlendirilmesi ve meslektaşları ile paylaşılması, bunları bilimsel toplantı ve oturumlarda sunabilmesi, 6.Veteriner hekimlik eğitimi sürecinde bilimsel disiplinler arası ilişkileri öğrenerek interdisipliner çalışma ekiplerinde yer alması, 7.Veteriner hekimlik mesleğini icra edeceği hayvan ve hayvan sahiplerine karşı sorumluluklarının bilincinde olması ve mesleğin etik ve geleneksel değerlerine uygun davranması, 8.Mesleği ile ilgili faaliyetlerini sürdürürken meslek ile ilgili oluşabilecek olumlu ya da olumsuz koşulları değerlendirerek, bu süreçlerin yönetilmesinde etkili yöntemlerin oluşturulmasında ve hayata geçirilmesinde etkin rol alması, 9.Mesleğinin gerekliliği olan temel bilgi ve becerileri, tanı koymayı ve tedavi yöntemlerini uygulamayı, hayvan refahını ve halk sağlığını kapsayan alanlarda mesleğin gelecekteki yeri ve gelişimine katkı sağlayacak uygulamaları öğrenmesi ve bunları uygulayabilecek yetkinliğe varması, 10.Mesleğini icra ederken gerekli bilimsel veriler çerçevesinde kullanacağı bilgi ve beceriler yanında günün koşullarına uygun bilgi teknolojilerini de etkin bir biçimde kullanması, 11.Veteriner hekimlik mesleğinin bilimsel standartlarda icrasını ve meslek ile ilgili gerek küresel gerekse ulusal ölçekteki standart ve politikaların takipçisi olması, 12.Veteriner hekimlik mesleğinde hayatı boyu öğrenme ile toplumsal etkileşim ve iletişimin, kişisel gelişimine katkısının gerekliliği konusunda farkındalığının olması, 13.Mesleğini icra ederken karşılaşabileceği belirsizliklerle baş edebilir ve değişikliklere uyum gösterebilir olması, 14.Bireysel eksikliklerinin farkında olabilmesi ve bu eksikliklerini gidermede profesyonel yardım ve destek bulmak için çaba göstermesi amaçlanmaktadır.

Hedef

Dünya koşullarına göre en yüksek veteriner hekimliği standartlarını uygulayan ve bu yönde kendini geliştirebilen, bilimsel olarak hastalıklara teşhis koyma ve tedavi yöntemlerini uygulamada yetkin, gıda güvenliğinde söz sahibi ve hayvan refahını ön planda tutan, yaşam boyu öğrenme kriterlerini başarıyla uygulayan veteriner hekimler yetiştirerek ülke hayvan ve insan sağlığına en iyi şekilde hizmet etmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. Bununla birlikte, yatay geçiş kapsamında, mevcut yönergelere uygun olarak, Ek-1 Madde ve Genel Not Ortalaması (GNO) ile yerleşebilmektedirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programın başarıyla tamamlayan öğrencilere "Veteriner Hekim Yüksek Lisans Diploması" verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Veteriner Fakültesi´nden mezun olmak için öğrencilerin toplam 300 AKTS kredi miktarını tamamlaması, bu toplam kredinin en az %25´ini seçmeli derslerden kazanması, programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları, Çukurova Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarı ile tamamlanması ve 4.00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Beş yıllık eğitimini tamamlayan öğrenciler “Veteriner Hekimliği Yüksek Lisans Diploması” ile mezun olur. Gerekli şartları sağladıkları takdirde ulusal ve/veya uluslararası “Doktora” ve “Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık” eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

Veteriner fakültesi 6. Dönemin sonunda 10 iş günü ile 8. Dönemin sonunda 21 iş günü olmak üzere iki dönem halinde staj yapılır. staj yerleri olarak, fakülte klinikleri, özel veteriner klinik ve hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşların bünyesinde bulunan enstitü, hayvan hastaneleri vs. gibi birimlerde yapmaktadır.

Uygulamalı Ders

Fakültemiz öğrencileri, öğretim üyelerinin gözetiminde, ÇÜ Ziraat Fakültesi Çiftlik Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimler, Et ve Süt Kurumu Adana Et Kombinası, Türkiye Jokey Kulübü Adana At Hastanesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri Hayvan Bakım Merkezleri ile Osmaniye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezleri ve özel hayvancılık işletmelerinde uygulamalı eğitimlerini yapmaktadırlar.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus+ ve Erasmus Staj Mevlana Farabi programları

İstihdam Olanakları

Veteriner Fakültesi mezunları, özel kliniklerde ve hayvan hastanelerinde serbest veteriner hekimlik yapabilmekte, bunun dışında kırmızı et ve kanatlı eti üretim tesislerinde, mezbahalarda, soğuk hava depolarında, veteriner biyolojik ürünleri ithal eden firmalarda, hayvancılık ve veteriner hekimlik alet ve malzemeleri imal eden ve pazarlayan kuruluş ve firmalarda, özel gıda ve teşhis laboratuvarlarında, hazır kıyma satış yerlerinde, su ürünleri üretimi yapılan kuruluşlar ile toptan ve perakende satış merkezlerinde, ev ve süs hayvanları satış, barınma ve eğitim merkezlerinde, arı yetiştiriciliği merkezlerinde, organik tarım kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarında, ham deri toplama merkezlerinde, damızlık hayvan üreten ve satan şirketlerde, yem fabrikalarında, kanatlı kuluçkahane ve damızlık işletmelerinde, embriyo ve sperma üretim merkezlerinde, veteriner ve beşeri ilaç ve aşı satışı yapan firmalarda, haşere mücadelesi yapan firmalarda, belediyelerde ve değişik kurumlarda halk sağlığı ve gıda güvenliğini ilgilendiren değişik kademelerde, hayvan ve çevre sağlığı ile gıda güvenliğini ilgilendiren devlet kuruluşlarında, üniversitelerde görev ve sorumluluklar alarak istihdam edilmektedirler.