Veteriner

Lisans Programı - Ceyhan Veteriner Fakültesi

Programın Öğrenme Çıktıları ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi İlişkisi

TYYÇ Tanım PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15 PÖÇ16 PÖÇ17 PÖÇ18 PÖÇ19 PÖÇ20 PÖÇ21 PÖÇ22
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Hayvan türleri ve ırklarını, yapısal ve işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb) ve davranış özelliklerini tanır.
5 3 3 5 4 3 3 5 5 5
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
5 4 5 5 2 3 5 5
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
5 4 5 3 2 3 5 5
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri sıralar.
5 4 5 3 1 3 5 4
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
5 4 5 2 3 3 5 3
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
5 4 5 4 4 3 5 2
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgiyi tanımlar.
5 4 4 5 4 2 3 5 2
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisini tekrarlar.
5 4 5 4 5 3 5 2
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Veteriner hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri tekrarlar.
5 2 5 4 4 3 5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
4 5 5 4 5 5 5 3
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanara
4 5 3 3 5 5 5 5 3
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla biyogüvenlik dâhil gerekli önlemleri alır.
4 5 3 4 5 5 5 5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
4 5 3 4 5 5 5 5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Veteriner hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
5 5 4 5 5 5 5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
4 5 4 3 5 5 5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur.
4 5 5 2 5 5 2 5 5 2
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
4 4 3 2 5 5 2 5 5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
3 4 3 1 5 5 2 5 5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
4 4 4 1 5 5 2 5 5 5
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar.
3 4 4 1 5 5 5 5 5
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
2 4 4 2 5 5 5 5 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
3 4 2 4 5 2 5 5 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır.
1 4 2 1 5 5 5 5 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir.
1 4 1 5 5 5 5 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir.
1 2 1 1 3 5 5 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır.
1 2 1 1 4 5 5 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.
1 2 2 1 5 5 5 5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir.
3 4 3 3 5 5 5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir, bu değerleri gerektiğinde savunur.
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir.
4 4 5 3 5 5 5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
İş yeri ve beraberinde çalışan personel açısından iş güvenliği kavramlarına hâkim olur, uygulama ve savunma yeterliliğine sahip olur.
1 4 3 4 5 5 5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Çevre sağlığı kurallarının bilincindedir ve doğayı korumaya yönelik uygulamaları yapar.
1 4 3 4 5 5 5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar.
4 4 5 4 5 5 5 5 5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Çevre, veteriner halk sağlığı ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
4 4 5 5 5 5 5 1
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Veteriner hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
3 5 5 5 5 5 5 1


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (tanı yöntemleri sonuçlarını yorumlama, ilaç ya da operatif uygulamalar gibi) tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla biyogüvenlik dâhil gerekli önlemleri alır.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır. Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir, bu değerleri gerektiğinde savunur. İş yeri ve beraberinde çalışan personel açısından iş güvenliği kavramlarına hâkim olur, uygulama ve savunma yeterliliğine sahip olur. Çevre sağlığı kurallarının bilincindedir ve doğayı korumaya yönelik uygulamaları yapar. Çevre, veteriner halk sağlığı ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
PÖÇ21 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hayvanların fizyolojik ve fizyopatolojik durumlarını kavramsal ve olgusal olarak değerlendirebilir.
PÖÇ22 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Hayvan hastalıklarının laboratuvar sonuçlarını (hematolojik, biyokimyasal, EKG, EEG, EMG vb.) değerlendirir, elde ettiği verilere dayalı olarak doğru tanı, teşhis ve tedavi metotlarını uygular.