Sınıf Öğretmenliği

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Sınıf Öğretmenliği doktora programı 2015-2016 öğretim yılı bahar dönemi açılmış, tezli bir programdır. Program, ilköğretimde görev yapmakta olan öğretmenler ile bu alanda üst düzeyde öğrenim görerek uzman ya da akademisyen olmayı amaçlayanlara yöneliktir. Çoğunlukla, sınıf öğretmenlerinin hizmet öncesi mesleki eğitimini gerçekleştirecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim-öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programa katılmak isteyen öğrencilerin ilgili uluslararası literatürü rahatlıkla izleyebilecek, kavrayabilecek düzeyde yabancı dil becerilerine sahip olmaları beklenmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Sınıf Öğretmenliği Doktora Programı 4 yıllık bir programdır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az yirmi bir krediden ve toplamda 240 AKTS’den az olmamak üzere en az yedi adet kredili ders; seminer dersi, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programda yer alan kredili dersler seçmeli statüsündedir. Öğrenciler programda yer alan seçmeli derslerin yanı sıra farklı enstitü ve bilim dallarının derslerinden de ilgi ve yeteneklerine uygun olarak ders alabilirler. Mezunlar TYÇÇ 8. Düzey, EQF-LLL 8. Düzey, QF-EHEA 3. Düzey olarak belgelenmektedirler.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. SONGÜL TÜMKAYA

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. ÇAĞATAY AKYOL

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör. ANA MARIA GÜNSEL

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi AYŞEGÜL KARABAY

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. FİLİZ YURTAL

Amaç

Sınıf Öğretmenliği Doktora Programı'nın öncelikli amacı öğrencileri üniversitelerin öğretim ve araştırma kadrolarına; özel okullarda, devlet okullarında ve Millî Eğitim Bakanlığının çeşitli birimlerinde araştırma, program, denetim ve yönetim görevlerine hazırlamak ve bilimsel süreci bilen ve etik ve demokratik değerlere sahip, yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünen, yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirmiş ve çevre dostu ve toplumsal sorunlara duyarlı araştırmacılar yetiştirmektir.

Hedef

Program, çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen; değişime ve gelişime açık; bilimi yaşam biçimi olarak algılayan; kendine güvenen; uluslararası birikimleri izleyen ve uygulayan uzmanların ve akademisyenlerin yetiştirilmesini hedeflemektedir. Bunun yanı sıra eğitim, öğretim ve üst düzey özgün araştırmalar yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek, bilimsel araştırma yöntemlerini ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte izleme yeterliliğine sahip uzman bireylerin yetişmesine de katkı sağlayacaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Doktora eğitimi ders, yeterlik sınavı ve tez savunması olmak üzere üç kısımdan oluşur. Programa kabul edilen öğrenciler en az 24 kredilik (120 AKTS kredisi) dersi almak ve başarıyla tamamlamak; yazılıyla birlikte sözlü sınavı içeren doktora yeterlik sınavında başarılı olmak zorundadırlar. Yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin, Anabilim Dalı tarafından atanan bir danışmanın yönetiminde Özel Konular dersi kapsamında (120 AKTS) bir doktora tezi hazırlayıp tez sınavında başarılı olmaları gerekir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Eğitim doktoru

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Programın derslerini başarıyla tamamlamak ve tez çalışmasından başarılı olmak.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler doktora sonrası öğrenimlerine devam edebilirler.

Staj

Program kapsamında staj dersi bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Program kapsamında yer alan derslerin uygulama ağırlığı ders kapsamında açıklanmıştır.

İş Yeri Eğitimi

Program kapsamında iş yeri eğitimi gerekliliği bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programda yer alan öğrenciler Üniversite Değişim Programlarından yararlanabilmektedirler.

İstihdam Olanakları

Sınıf Öğretmenliği Doktora Programı mezunları; üniversitelerin öğretim ve araştırma kadrolarında, özel okullarda, devlet okullarında ve Millî Eğitim Bakanlığının çeşitli birimlerinde araştırma, program, denetim ve yönetim görevlerinde doktor unvanı ile istihdam edilebilmektedirler.