Felsefe Grubu Öğretmenliği

Lisans Programı - Eğitim Fakültesi


Temel Bilgiler

Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji ve Mantık disiplinlerinin bir bireşimi şeklinde olup, Eğitim Bilimlerinden de destek almaktadır. Yani multidisipliner bir yapıdadır. Anabilim dalı kadrosunda üç Profesör, iki Doçent, bir Öğretim Görevlisi ve bir Doktor Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Anabilim dalında çalışan öğretim elemanlarının araştırma konuları; felsefe, mantık, psikoloji, sosyoloji ve siyaset olmak üzere sosyal bilimler eğitimi; örtük programlama, kültürel ve tarihsel düşünme, insan hakları ve eleştirel düşünme ile medya, yardım hizmetleri, eğitim yapıları, çok-kültürlülük ve sosyal-kültürel değişme üzerinedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Felsefe Grubu Öğretmenliği Programı dört alt disiplinin bileşiminden oluşmaktadır. “Felsefe grubu” altında sosyoloji, psikoloji, mantık ve felsefe yer almaktadır. Akademik eğitim süresince bu disiplinlerin bir yandan temel tartışmaları, diğer yandan ortaöğretimle entegrasyonları dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla bu alanlara “eğitim bilimlerini” de eklemek gerekmektedir. Program temel ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Böyle bir ayrımlaşmaya; hem kişilerin öz-beceri ve ilgilerini sürdürebilmeleri, böylece belirli bir alanda uzmanlaşmanın sağlanabilmesi, hem de sorumluluk bilincinin geliştirilebilmesi amacıyla gidilmiştir. Program çeşitli alanlardan oluşmakla birlikte yine de felsefe, sosyoloji veya psikoloji ağırlıklı belirli bir uzmanlaşmanın sağlanabileceğine inanılmaktadır. Bu nedenle seçmeli derslerin bu üç alandan birinde derinleşecek şekilde tutarlılık içinde sürdürümü çok önemli sayılmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi EGEMEN HANIMOĞLU

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Ömer KIZILTAN

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. CAHİT ASLAN

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi EGEMEN HANIMOĞLU

Oryantasyon Sorumlusu

Ömer KIZILTAN

Amaç

Bölümümüzün temel amacı, felsefe grubu eğitimi ve öğretimi alanında yeni bilgi ve yaklaşımları izleyebilen, felsefe, sosyoloji, psikoloji alanında yeterli bilgiye sahip, bilimsel bakış açısının gerektirdiği araştırmacı özelliklerde ve güncel sorunlarla aldığı eğitimi bağdaştırabilen bireyler yetiştirmektir.

Hedef

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise ve dengi okullarda felsefe grubu öğretmeni yetiştirmektir. Bunun yanı sıra, rehberlik sertifikası ile özel okul ve dershanelerde rehber öğretmen olarak görev alabilecek düzeyde bir eğitim almaktadırlar.

Kayıt Kabul Koşulları

Merkezi bir ulusal üniversite yerleştirme sınavı (ÖSYS) yoluyla yerleştirme. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencilerin ÖSYS puanlarına göre yerleştirilmesinden sorumludur.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Felsefe Grubu Eğitimi alanında lisans derecesi

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Lisans düzeyinden mezun olan öğrencilerimiz, ilgili alanlarda, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.

Staj

İki yarıyıl toplam 1 yıl staj süresi bulunmaktadır. Staj yeri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerdir.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı dersler öğrenilen teorik bilgileri test etme amaçlıdır.

İş Yeri Eğitimi

Yok

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Çukurova Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Çukurova Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

İstihdam Olanakları

Bu bölümden mezun olanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise ve dengi okullarda felsefe grubu öğretmeni olarak çalışabilirler. Bunun yanı sıra, rehberlik sertifikası ile özel okul ve dershanelerde rehber öğretmen olarak görev alabilmektedir. 4 yıllık lisans eğitimini tamamladıktan sonra alanlarında master ve doktora eğitimi alarak kariyerlerini yükseltebilirler, yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi olabilirler.