Felsefe Grubu Öğretmenliği

Lisans Programı - Eğitim Fakültesi

Programın Öğrenme Çıktıları ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi İlişkisi

TYYÇ Tanım PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15 PÖÇ16 PÖÇ17
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 3 4 2 1 2 2
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3 5 3 4 5 3 4 4 2 5 4 2 1 2 1 2 1
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
2 4 4 4 5 3 3 2 1 1 3 3 1 1 2 3 1
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
1 2 1 1 1 1 3 1 4 3 1 2 1 1 1
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
1 3 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 3 1 2
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
2 1 3 2 1 4 3 2 1 4 2 5 4 1 1 3 4
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
4 4 5 4 5 5 5 3 4 1 5 4 1 4 2 1 1
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
2 3 4 4 5 4 4 2 1 4 3 2 4 3 1 3 1
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
3 2 4 5 5 5 4 2 3 1 3 4 3 4 1 2 2
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 2 2 1 3
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
1 1 4 2 2 1 4 2 3 1 1 3 1 2
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
1 1 2 1 3 2 3 4 1 2 5 2 2 3 2 2
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
2 2 2 3 4 4 4 3 5 3 2 4 3 4 3 2 5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
1 1 1 1 2 1 1 5 1 1 5 1 1 3 1 2
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4 3 1 2 3 5 3 2 1 1 4 3 3 5
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
4 3 2 3 4 4 1 1 2 1 1 4 1 1 5 2
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
3 2 3 4 2 5 5 3 4 3 2 3 1
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
1 3 2 3 4 2 4 4 2 5 2 3 5 2 4
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
3 3 2 4 4 3 5 4 5 5 5 2 3 5 5 4
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
1 2 1 1 3 1 4 2 5 1 2 3
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
2 4 3 1 4 5 5 3 5 1 1 4
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
1 3 1 2 4 3 5 3 5 2 1 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
1 2 2 3 1 2 5 2 1 1 4 2
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
1 1 3 2 1 4 1 1 3 2 1
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
1 1 1 4 3 3
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
1 1 1 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
1 2 1 3 2 3 1 3 1 2
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
1 2 1 1 3 1
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
2 3 1 2 5 3 4 4 1 3 4
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
2 2 1 2 3 1 2 4
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
2 1 3 2 1 2 3
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
1 2 4 1 3 2 2 1 3
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
1 1 1 3 4 3
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
1 2 3 4 3 2 3 4 1 3 4


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Çalışma alanında karşılaşılan sorunları fark eder
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirir
PÖÇ06 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden değerlendirir
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde sorumluluk alır
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir
PÖÇ12 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
PÖÇ13 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili konularda bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisini kullanır
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri meslektaşları ile etkileşim içerisinde takip eder
PÖÇ16 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Eleştirel bakabilme becerisi kazanır
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır