Tarım Ekonomisi (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

Programın Öğrenme Çıktıları ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi İlişkisi

TYYÇ Tanım PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
5
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar.
5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlar ve yeni bilgi ve teoriler üretir.
5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümler.
5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapar.
5
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır.
5
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
5
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Çalışmalarını ve uzmanlık alanındaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.
5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
5


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, tarım işletmeciliği veya tarım politikası alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tarım ekonomisi alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tarım ekonomisiyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanabilme
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tarım sektörü ve ulusal ekonomi düzeyinde gelişmelerle ilgili raporlar hazırlayabilme, tarım ve ekonomiyle ilgili tarihsel veya güncel gelişmeleri eleştirel gözle değerlendirebilme; ekonomi ile ilgili yayınları izleyip yorumlayabilme
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tarım ekonomisi alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlardan yararlanabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tarım ekonomisiyle ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yoluyla yeni bilgiler oluşturabilme
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma veya takım halinde çalışma becerisi
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Tarım ekonomisi alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilme
PÖÇ09 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Tarım ekonomisi alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme, açıklayabilme, başkalarına aktarabilme, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Tarımla ilgili ekonomik nitelikteki sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilme, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve yorumlayabilme
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Tarım ekonomisi ve politikasıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirebilme, araştırma sürecini tasarlayabilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve elde edilen sonuçları değerlendirebilme ve savunabilme