Fizik

Lisans Programı - Fen-Edebiyat Fakültesi

Programın Öğrenme Çıktıları ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi İlişkisi

TYYÇ Tanım PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15 PÖÇ16 PÖÇ17 PÖÇ18
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
4 3 5 4 3 5 3 5 3 3 3 5 3 5 3 3 5 3
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
3 3 3 3 4 4 3 5 5 5 5 4 5 4 5 3 5 5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 5 5 4 4 5 5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 3
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.
5 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 4 3 5
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
5 4 3 4 3 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 3 3 5 4 4 4 5
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5 3 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
5 5 5 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
4 4 4 3 2 5 3 4 4 4 3 5 3 3 4 3 4 5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
4 5 5 5 4 4 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3 3 4 2 3 2 4 3 4 4 3 5 3 2 4 4 3 4


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
PÖÇ13 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
PÖÇ14 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
PÖÇ15 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
PÖÇ16 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
PÖÇ17 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
PÖÇ18 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.