Eczacılık

Lisans Programı - Eczacılık Fakültesi


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik sorumluluk ile mesleki bilgileri kavrar.
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı İlaç konusunda edindiği bilgiler ile hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olur.
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve beceriye sahip olur.
PÖÇ06 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları araştırma, değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile bilgilerini doğru bilgi kaynakları ile günceller.
PÖÇ09 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak bilgi birikimini kullanarak mesleğini yürütür.
PÖÇ11 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Toplumun sağlık düzeyinin ve kalitenin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri kavrar, bu konularda ulusal ve uluslararası toplantılara katılır ve toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, tedavide kullanılan ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımına uygun kararlar verir.