Yerel Yönetimler

Ön Lisans Programı - Kozan Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Yerel yönetimler programı, belli bir coğrafi alan üzerinde yaşayan yerel topluluk üyelerinin kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, ekonomik, sosyal, kültürel zenginliğe ve refaha ilişkin yerel hizmetleri genel yetkiyle, kendi sorumluluğu doğrultusunda yerine getiren, işleyişinde açıklığı, şeffaflığı çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerini hayata geçiren, yetkilerin yerel halka en yakın yönetim birimince kullanıldığı, kamu tüzel kişiliğine sahip, özerk, demokratik kuruluşlar hakkında teorik bilgi veren bir programdır. Yerel Yönetimler Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık eğitim vermektedir. Programa her yıl yaklaşık, 50 öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması da zorunludur. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Zorunlu derslerin yanı sıra I., II., III. ve IV. Yarıyılda seçimlik dersler de almaları gerekmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmesi için, en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Yerel Yönetimler Programı, demokratik, şeffaf, katılımcı yönetimlerin oluşumunu desteklemek ve kamusal hizmetlerin etkin bir şekilde sunumunu sağlamaya yönelik eğitim- öğretimde bulunmak ve ülke düzeyinde yerel ve yerinden yönetimi kurumsallaştırarak bölgesel gelişmelere hız kazandırmak hedefiyle kurulmuş olup, eğitim süresince öğrencilere temel ekonomi, hukuk, muhasebe, işletme, yabancı dil, bilgisayar derslerinin yanı sıra kentleşme, siyaset bilimi, yerel yönetimler, kamu maliyesi gibi mesleğe yönelik dersler de verilmektedir. Bilgisayar laboratuvarı ve projeksiyonlu sınıflarda işlenen derslerde teorik ve güncel konular bir arada işlenirken alınan bu eğitim belediyelerde, il özel idarelerinde, valiliklerde ve kaymakamlıklarda yapılan stajlarla pratik olarak da desteklenmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. ERBİL RADAVUŞ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. Mehmet KARABULUT

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör. Mehmet KARABULUT

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. ERBİL RADAVUŞ

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. BİRSEN DAĞLI

Amaç

Yerel Yönetimler Programı olarak temel amacı; Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Tüzel Kişilikleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının etkin ve verimli çalışabilmesi için yetenekli, bilgi birikimine sahip, edindiği bilgileri iş hayatına aktarabilen, analiz yeteneği olan, yaratıcı fikirler üretebilen, etkin ve kaliteli ara eleman yetiştirmektir.

Hedef

Programın Hedefi, öğrencilerin yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmasını, alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olmasını, alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirebilmesini, edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilmesini sağlamaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Öğrenciler bölüme "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)" tarafından gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türü sonucuna göre kabul edilirler. Diğer şartlar YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenmektedir. Öğrencilerin programa kabul edilmeleri için lise ve dengi okul diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM'nin uyguladığı sınavın ilgili alanından yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Önlisans Derecesi

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak ve toplam 30 işgünü staj yapmak.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Yerel Yönetimler önlisans programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ülkemizdeki üniversitelerin; 1- Kamu Yönetimi 2- Siyaset Bilimi 3- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Kamu Yönetimi bölümlerinin üçüncü sınıflarına sınavsız dikey geçiş yapabilirler

Staj

Belediyeler, il özel idareleri, kamu kurum ve kuruluşlarında 30 iş günü staj yapmaları gerekmektedir.

Uygulamalı Ders

Müfredat ve yönetmeliklere uygun olarak uygulamalı dersler verilmektedir.

İş Yeri Eğitimi

Belediyeler, il özel idareleri, kamu kurum ve kuruluşlarında stajını yapmaktır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Üniversitenin Erasmus, Farabi Ve Mevlana programlarından yararlanabilir.

İstihdam Olanakları

yerel yönetimlerin her düzeyinde çalışabilecek formasyona sahiptir. Genellikle Belediyeler, Valilikler, İl Özel İdareleri, Kaymakamlıklar ve diğer kamu kurumları ile özel sektörde istihdam olanakları bulunmaktadır ve bunlara bağlı kuruluşlarda görev alabilmektedirler.