Bitki Koruma (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

Programın Öğrenme Çıktıları ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi İlişkisi

TYYÇ Tanım PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
5 5 5 5 2 1
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar.
4 5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlar ve yeni bilgi ve teoriler üretir.
5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümler.
5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
5 5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapar.
5
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır.
5 5
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
5 5
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Çalışmalarını ve uzmanlık alanındaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.
5 5 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
5 5 3 3
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
5 5 5 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
2 3 3 5 5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
3 5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
1 2 5 5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
1 2 5


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilim, genel ziraat mühendisliği, bitkisel üretimle ilgili temel konularda bilgi sahibi olur
PÖÇ02 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve mücadele yöntemlerini öğrenir
PÖÇ03 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi ve mücadelesini uygulamalı olarak öğrenir
PÖÇ04 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Bitki koruma problemlerini kavrar, bilimsel yöntemlerle çözümü için gerekli beceriyi kazanır
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazanır
PÖÇ06 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bitki koruma problemlerine karşı uygun mücadele yöntemlerini seçerek, pratikte doğru kullanımını sağlar
PÖÇ07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Gerekli teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşır, bunları sentezleyerek sözlü sunumlar yapar
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bitki koruma ile ilgili temel ve kavram bilgilerini sentezleyerek lisans eğitimi süresince edindiği mesleki yeterlilikler çerçevesinde, uzmanlaşmak istediği bilim dalına yönelik kendini geliştirme becerisi kazanır
PÖÇ09 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanlaşmak istediği alanda yurtiçi ve yurtdışı süreli yayınları izleyebilir ve yorumlama yetisi kazanır
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Elde ettiği bilimsel araştırma sonuçlarını rapor/tez haline dönüştürebilir ve bunlardan bilimsel yayınlar üreterek sunabilir
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çevre/halk sağlığı ve tarımsal üretim ile ilişkili olarak biyogüvenlik konularında aldığı bilgileri uygulayabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bitki koruma ve alanı ile ilgili güncel kaynaklara ulaşır ve sorunların çözümü için bunları kullanma yetisi kazanır
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Laboratuvar kullanım yöntem ve tekniklerini kullanma becerilerini geliştirir
PÖÇ14 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Bitki koruma alanındatoplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir