Kimya

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

Programın Öğrenme Çıktıları ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi İlişkisi

TYYÇ Tanım PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
4 5 5 4 4 4 5
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
4 4 5 5 4 5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
5 5 5 4
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
5 5 4 4 5 4 5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
4 4 5 5 5 4
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 5 4
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye
5 4 5 4 5 4 5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
5 4 5 4 5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
4 5 4
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
5 5 4 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
5 5 4
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
5 5 4 4 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
4 5 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır.
5 4 4
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
4 5 5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
5 4 5 4 5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
4 5 5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
5 5 5


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek alanına yenilik getirecek verilere ulaşır.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya literatürüne katkı yapabilecek düzeyde bilgi birikimine sahiptir.
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Güncel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanındaki gelişmeleri izler, bilimsel etik kurallarına uygun davranır ve kendini sürekli olarak yeniler.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel ölçüm için gerekli yöntemleri belirler ve aletleri duyarlılık sınırlarına uygun olarak kullanır.
PÖÇ06 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Bilimsel makale hazırlayabilir ve uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayımlayabilir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yönlenmeleri izler, oluşabilecek karmaşık durumlara çözümleme yetkinliği kazanır.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir, bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.