Türk Dili Edebiyatı

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

Programın Öğrenme Çıktıları ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi İlişkisi

TYYÇ Tanım PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15 PÖÇ16 PÖÇ17 PÖÇ18
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde sahiptir.
3 5 3 4 4 2 3 5 5
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
5 2 3 5 4 4 3
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
3 3 4 3 5 4 3 5
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
4 3 5 5 3 4 5 4
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Sosyal Araştırma Planlama bilgisine ve uygulamalarına hakimdir.
3 3 4 5 5
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği temel istatistik bilgisine ve mantıksal us yürütme süreçlerine vakıftır.
3 2 4 4 4 4
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Alanındaki ve alana bağlı alt dallardaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme becerisine sahiptir.
3 2 3 3 5 4 4 5 3
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
4 3 4 5 3 3 4
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alanına dair temelkuramlara hakim olma ve bilgilerden yola çıkarak akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3 5 3 4 3 4 3
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alanında bilimsel bir araştırmayı bağımsız olarak tasarlayıp yürütebilecek yetkinliğe sahiptir.
3 4 5 3 4 3 5 5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
5 4 3 4 4 3 5 3
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
5 4 4 4 3 4 3 5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı gerek bağımsız olarak gerekse de ekip çalışmasıyla ger
5 3 3 4 5 5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
4 3 5 2 2 4 5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel ya da ekip çalışması ile hazırlayıp ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3 3 2 3 4 3 5 4
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
5 3 5 2 3 3 4 5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
4 3 5 4 3 3 4
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
3 5 4 4 3 4 4 3
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanla ilgili uzmanlığı, ilgili kurumlarla işbirliği içinde değerlendirir.
4 3 3 4 5 5 4
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden-sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
5 3 4 5 4 4 3
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
4 3 4 5 3 3 5
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
3 4 5 5 2 4
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Alanla ilgili bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
5 3 4 3 2 5 5
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
2 4 5 4 4 4 2
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
3 4 5 4 4 4 3
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
3 3 4 3 3 4 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
4 4 2 3 4 3 4
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
5 4 5 2 3 3 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
4 5 4 5 3 3 4
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
5 4 3 3 3 2 5 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
2 4 2 5 4 5 4 5 3
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
5 4 4 3 4 2 4 4 2 3
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2 4 3 3 4 3 3 4
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Alanla ilgili konularda yeni ve bilimsel araştırmalar yapar ve sorunlar için çözüm önerileri geliştirir.
3 3 5 4 2 3 4
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3 4 5 2 4 2 3
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
3 2 3 3 4 2
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
3 4 4 3 3 4 3


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşır.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eski ve yeni metinleri değerlendirir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili entelektüel birikim kazanır.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Türkolojinin gelişimini destekler.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Filolojik ve dil bilimsel bir bakış kazanır.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
PÖÇ14 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Türkoloji ile ilgili sorunları değerlendirir.
PÖÇ15 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Türkoloji ile ilgili meselelerde iletişim yetisi kazanır.
PÖÇ16 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Alanı ile ilgili bilimsel analizler yapar.