Ebelik

Lisans Programı - Sağlık Bilimleri Fakültesi

Programın Öğrenme Çıktıları ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi İlişkisi

TYYÇ Tanım PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
5 5 4
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
5 4 4
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm öneri
5 4
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Sağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır.
5 3
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
3 3 5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
4 5 5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
5 5 3
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
5 5 5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
4 5 5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar.
5 5
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
3 5 5
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterir.
5 5
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı erişir.
5 5 5
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğin gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir.
3 5 3
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
5 5 3
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır; ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler.
5 4
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
5 4
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
5 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.
5 3
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
3 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir.
5 4
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili kayıt tutar.
4 5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Sağlık alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
5 3 3
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Bebek ve çocukları da kapsayacak şekilde, birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
5 5 4 4
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
5 5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Sağlıklı ve/veya hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları ve davranışları; bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir.
5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır; bunları kredilendirir ve belgeler.
4 4
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim- uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini bilir.
5


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Prekonsepsiyonel dönem, gebelik, doğum, doğum sonu, yenidoğan, kadının tüm yaşam dönemlerindeki ve üreme sağlığına ilişkin ihtiyaçları karşılayabilecek ve yaşanabilecek sorunları bütüncül ebelik yaklaşımıyla değerlendirebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahiptir.
PÖÇ02 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Gebelik öncesi dönemden başlayarak kadının, yenidoğanın ve ailesinin fiziksel psikolojik ve sosyal sağlığının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesine yönelik bakım gereksinimlerini ebelik bakımının kavram ve kurallarını temel alarak karşılar.
PÖÇ03 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Normal doğumları kendi sorumluluğunda gerçekleştirir
PÖÇ04 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Gebelik, doğum ve doğum sonu süreçlerde riskli durumları saptar ve bu süreçleri problem çözme, eleştirel düşünme, kritik/ bağımsız karar verme becerilerini kullanarak yönetir.
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Kadın sağlığı, yeni doğan ve ebelik bakımı ile ilgili sağlık bakım sonuçlarını değerlendirmek, iyileştirmek, analiz etmek ve yorumlamak için bilimsel araştırma faaliyetleri yürütür ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır.
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Toplum sağlığını koruyucu bütüncül ve kültüre duyarlı sağlık uygulamalarını gerçekleştirmek için mesleki yetkinliğini, yaratıcılığını, yenilikçi bakış açısını, eğiticilik ve danışmanlık becerilerini kullanır.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ebelik bakımını güçlendirmek ve kanıta dayalı bilgiyi geliştirmek için sağlık bakım uygulamalarının etkinliğini değerlendirir, bireysel ve/veya farklı disiplinler ile bilimsel araştırmalarda sorumluluk alır ve sonuçlarını uygulama alanına yansıtır.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam boyu öğrenme bilinci ile ebelik hizmetlerinin kalitesini, güncelliğini ve güvenilirliğini arttırmak için bilgi sistemlerini, bilişim teknolojilerini ve diğer yenilikçi teknolojileri kullanır, ulusal/uluslararası literatürü ve bilimsel toplantıları yabancı dilini kullanarak takip eder.
PÖÇ09 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilişsel, sosyal, kültürel ve entelektüel alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirler
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Etkili iletişim, farkındalık ve işbirliği becerilerini kullanarak ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşlara/STK’lara aktif katılım, farklı disiplinlerle iletişim ve klinik öğretim konularında ebelik hizmetlerinde liderlik sağlar.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültürel özellikler, etik kurallar, kalite yönetimi ve yasaları önceleyerek gerçekleştirir.