Ebelik

Lisans Programı - Sağlık Bilimleri Fakültesi

Program Öğrenme Çıktıları ile Dersler Arasındaki İlişkiler

Ders PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11
EBS111 Tıbbi Terminoloji (Seçmeli) 5 2 3 2 2 2 2 3 3
EBS113 İş Sağlığı ve Güvenliği (Seçmeli) 2 3 5 5
EBS115 Ebelikte Kültürel Aktiviteler ve Halk Dansları (Seçmeli) 5
EBL101 Anatomi (Zorunlu) 4 3 2 2 2
EBL107 Biyokimya (Zorunlu) 4 3 2 2 2
EBL113 Psikoloji (Zorunlu) 5 2 4 3 3 3 3
EBL127 Histoloji (Zorunlu) 3 2 2 2 1 2 3
EBL131 Mikrobiyoloji-Parazitoloji (Zorunlu) 3 3 2 2 3 1 3 1
EBL133 Fizyoloji (Zorunlu) 4 4 3 3 3 3
EBL135 Ebelikte Temel Kavramlar (Zorunlu) 4 3 3 3 4 3 2
UAI101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Zorunlu) 3 3
UIN101 İngilizce I (Zorunlu) 3 3 4
UTD101 Türk Dili I (Zorunlu) 3 2 2
EBS112 Üniversitede Yaşam Kültürü (Seçmeli) 2 4 2
EBS114 Teknoloji ve Bağımlılık (Seçmeli) 5 3 3 4 2
EBS118 Ebelik Bakımı Planlama ve Danışmanlık (Seçmeli) 3 3 5 5 4 4 4
EBL128 Embriyoloji (Zorunlu) 4 3 2 1 2 1 2
EBL130 Genetik (Zorunlu) 1 1 2 3 3 3 1 1 1
EBL134 Kişilerarası İlişkiler (Zorunlu) 3 3 3 3 5 5 3
EBL136 Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar (Zorunlu) 5 5 4 4 4 4
UAI102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Zorunlu) 3 3
UIN102 İngilizce II (Zorunlu) 5 2 3
UTD102 Türk Dili II (Zorunlu) 1 1 1 1 2 2
EBS217 Bağışıklama (Seçmeli) 2 5 5 3
EBS219 Aile Planlaması (Seçmeli) 5 3 3 2 4
EBS221 Toplumsal Cinsiyet (Seçmeli) 3 3 2
EBS223 Ebelikte Toplumsal Duyarlılık ve Gönüllülük (Seçmeli) 5 5 3 5 2 2
EBL205 Patoloji (Zorunlu) 5 3 2 3 3 5
EBL223 Doğum Bilgisi I (Zorunlu) 5 5 4 4 3 4 4
EBL225 Farmakoloji (Zorunlu) 2 1 2 2 2
EBL227 Ebelik Tarihi ve Deontolojisi (Zorunlu) 2 3 3 3 2 5
EBL229 Sistemik Hastalıklar Bilgisi (Zorunlu) 3 2 3 5 4 3 2
EBS206 Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık (Seçmeli) 5 3 5 3 5 4 3
EBS216 Sağlık Sosyolojisi (Seçmeli) 2 3 3 2 3
EBS218 Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon (Seçmeli) 3 3 3 2 5
EBS220 Emzirme ve Danışmanlık (Seçmeli) 5 5 3 5 4 3 2 3
EBL206 Beslenme (Zorunlu) 2 4 5 5 3 5
EBL224 Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji (Zorunlu) 2 5 3 3
EBL230 Doğum Bilgisi II (Zorunlu) 5 5 5 3 5 2 3 3
EBL232 Tıbbi Etik ve Ebelik (Zorunlu) 3 3 3 5
EBL234 İlkyardım (Zorunlu) 4 3 3 2
EBS319 Prekonsepsiyonel Bakım (Seçmeli) 5 5 3 2 5 3 2
EBS321 Malpraktis ve Hasta Hakları (Seçmeli) 3 3 3 3 2 2 5
EBS323 Ebelikte Toplumsal Sorumluluk (Seçmeli) 3 5 5 2 5
EBS325 Ebelikte Güncel Araştırmalar (Seçmeli) 2 5 2 5 5 3 4
EBL325 Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları Bilgisi (Zorunlu) 5 5 3 5 3 3 3 2
EBL327 Doğum Bilgisi III (Zorunlu) 5 5 5 5 3 3 3 2 2
EBL331 Staj I Değerlendirmesi (Zorunlu) 5 4 3 4 5 4
EBS306 Doğal Doğum (Seçmeli) 5 5 5 5 3 3 3 2
EBS320 Ebelikte Kariyer Planlama (Seçmeli) 2 2 3 5 5
EBS322 Büyüme ve Gelişme (Seçmeli) 5 5 4 3 5 3
EBL302 Doğum Bilgisi IV (Zorunlu) 5 5 5 3 5 3 2 2
EBL308 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Bilgisi (Zorunlu) 3 3 3 5 5 5 3 4 2
EBL332 Araştırma Teknikleri ve İstatistik (Zorunlu) 5 5 2 2 2
EBS413 Ebelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar (Seçmeli) 3 5 5 5 3 2
EBS415 Sağlık Politikaları (Seçmeli) 5 4 3 2 5
EBS417 Sosyal Sorumluluk Projesi (Seçmeli) 3 5 5 2 5 5 2
EBL407 Aile Planlaması (Zorunlu) 4 3 3 5 3 3 4 2
EBL429 Ana Çocuk Sağlığı Hizmetleri (Zorunlu) 5 5 3 3 5 5 2 3 3 2
EBL431 Ruh Sağlığı (Zorunlu) 3 3 3 4 5 4 2
EBL435 Staj II Değerlendirmesi (Zorunlu) 5 4 5 5 4 3 3 2 2 5
EBS426 Üreme Hakları ve Etik (Seçmeli) 2 5 3 3 3 5
EBS428 Doğuma Hazırlık (Seçmeli) 5 5 3 5 4 4
EBS430 Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi (Seçmeli) 4 5 3 5 2 5 2
EBS432 İklim Değişikliği ve Sağlık (Seçmeli) 5 2 5 5
EBL402 Klinik ve Sahada Entegre Eğitim (Zorunlu) 5 4 5 5 3 4 2 3
EBL406 Ebelikte Öğretim (Zorunlu) 2 2 2 5 2 5 5 5
EBL424 Ebelikte Yönetim (Zorunlu) 2 5 2 3 3 5


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Prekonsepsiyonel dönem, gebelik, doğum, doğum sonu, yenidoğan, kadının tüm yaşam dönemlerindeki ve üreme sağlığına ilişkin ihtiyaçları karşılayabilecek ve yaşanabilecek sorunları bütüncül ebelik yaklaşımıyla değerlendirebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahiptir.
PÖÇ02 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Gebelik öncesi dönemden başlayarak kadının, yenidoğanın ve ailesinin fiziksel psikolojik ve sosyal sağlığının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesine yönelik bakım gereksinimlerini ebelik bakımının kavram ve kurallarını temel alarak karşılar.
PÖÇ03 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Normal doğumları kendi sorumluluğunda gerçekleştirir
PÖÇ04 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Gebelik, doğum ve doğum sonu süreçlerde riskli durumları saptar ve bu süreçleri problem çözme, eleştirel düşünme, kritik/ bağımsız karar verme becerilerini kullanarak yönetir.
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Kadın sağlığı, yeni doğan ve ebelik bakımı ile ilgili sağlık bakım sonuçlarını değerlendirmek, iyileştirmek, analiz etmek ve yorumlamak için bilimsel araştırma faaliyetleri yürütür ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır.
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Toplum sağlığını koruyucu bütüncül ve kültüre duyarlı sağlık uygulamalarını gerçekleştirmek için mesleki yetkinliğini, yaratıcılığını, yenilikçi bakış açısını, eğiticilik ve danışmanlık becerilerini kullanır.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ebelik bakımını güçlendirmek ve kanıta dayalı bilgiyi geliştirmek için sağlık bakım uygulamalarının etkinliğini değerlendirir, bireysel ve/veya farklı disiplinler ile bilimsel araştırmalarda sorumluluk alır ve sonuçlarını uygulama alanına yansıtır.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam boyu öğrenme bilinci ile ebelik hizmetlerinin kalitesini, güncelliğini ve güvenilirliğini arttırmak için bilgi sistemlerini, bilişim teknolojilerini ve diğer yenilikçi teknolojileri kullanır, ulusal/uluslararası literatürü ve bilimsel toplantıları yabancı dilini kullanarak takip eder.
PÖÇ09 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilişsel, sosyal, kültürel ve entelektüel alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirler
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Etkili iletişim, farkındalık ve işbirliği becerilerini kullanarak ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşlara/STK’lara aktif katılım, farklı disiplinlerle iletişim ve klinik öğretim konularında ebelik hizmetlerinde liderlik sağlar.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültürel özellikler, etik kurallar, kalite yönetimi ve yasaları önceleyerek gerçekleştirir.