Ebelik

Lisans Programı - Sağlık Bilimleri Fakültesi


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Prekonsepsiyonel dönem, gebelik, doğum, doğum sonu, yenidoğan, kadının tüm yaşam dönemlerindeki ve üreme sağlığına ilişkin ihtiyaçları karşılayabilecek ve yaşanabilecek sorunları bütüncül ebelik yaklaşımıyla değerlendirebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahiptir.
PÖÇ02 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Gebelik öncesi dönemden başlayarak kadının, yenidoğanın ve ailesinin fiziksel psikolojik ve sosyal sağlığının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesine yönelik bakım gereksinimlerini ebelik bakımının kavram ve kurallarını temel alarak karşılar.
PÖÇ03 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Normal doğumları kendi sorumluluğunda gerçekleştirir
PÖÇ04 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Gebelik, doğum ve doğum sonu süreçlerde riskli durumları saptar ve bu süreçleri problem çözme, eleştirel düşünme, kritik/ bağımsız karar verme becerilerini kullanarak yönetir.
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Kadın sağlığı, yeni doğan ve ebelik bakımı ile ilgili sağlık bakım sonuçlarını değerlendirmek, iyileştirmek, analiz etmek ve yorumlamak için bilimsel araştırma faaliyetleri yürütür ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır.
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Toplum sağlığını koruyucu bütüncül ve kültüre duyarlı sağlık uygulamalarını gerçekleştirmek için mesleki yetkinliğini, yaratıcılığını, yenilikçi bakış açısını, eğiticilik ve danışmanlık becerilerini kullanır.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ebelik bakımını güçlendirmek ve kanıta dayalı bilgiyi geliştirmek için sağlık bakım uygulamalarının etkinliğini değerlendirir, bireysel ve/veya farklı disiplinler ile bilimsel araştırmalarda sorumluluk alır ve sonuçlarını uygulama alanına yansıtır.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam boyu öğrenme bilinci ile ebelik hizmetlerinin kalitesini, güncelliğini ve güvenilirliğini arttırmak için bilgi sistemlerini, bilişim teknolojilerini ve diğer yenilikçi teknolojileri kullanır, ulusal/uluslararası literatürü ve bilimsel toplantıları yabancı dilini kullanarak takip eder.
PÖÇ09 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilişsel, sosyal, kültürel ve entelektüel alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirler
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Etkili iletişim, farkındalık ve işbirliği becerilerini kullanarak ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşlara/STK’lara aktif katılım, farklı disiplinlerle iletişim ve klinik öğretim konularında ebelik hizmetlerinde liderlik sağlar.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültürel özellikler, etik kurallar, kalite yönetimi ve yasaları önceleyerek gerçekleştirir.