Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (II. Öğretim)

Ön Lisans Programı - Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Programın Öğrenme Çıktıları ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi İlişkisi

TYYÇ Tanım PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15 PÖÇ16 PÖÇ17 PÖÇ18 PÖÇ19 PÖÇ20
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
3 4 4 5 3 4 5
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
3 5 4 4 3 4 4
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
2 3 4 5 3 4 5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 3 4 3 5 4 4
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
5 4 3 4 4 3
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
3 3 4 4 5 2
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
5 4 3 5 4
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
3 4 2 2
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
4 2 3 2 2
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
4 4 5 3 3 3
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
4 4 5 3 4 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
3 3 4 2 2
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
2 3 2 2
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
2 3 2 3 2 2
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
3 3 3 3 2 3
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
3 3 2 3 3 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler.
2 2 3 3 2
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.
1 2 1 4 3 5 3 4
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
4 1 2 5 5 1
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4 2 5 4 4 3
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
3 3 2 4 5 5 4 4
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.
3 3 3 2 3 2 3
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
4 3 5 4 3


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İnsan normal yapı ve fonksiyonunun temelini açıklar.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hastalıklarının temel özelliklerini listeler.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mikroorganizma ve parazitlerin özellikleri ve yaptıkları hastalıklarla ilgili temel bilgiyi açıklar.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyeni tanımlar.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ölçüm yöntemlerini sıralar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Laboratuvar araç ve gereçlerini tanır.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ölçümlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelere ilgili ayrıntılı bilgiyi kullanarak, bu evrelerde yapılacak işlemleri planlar.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hastadan alınan biyolojik materyalleri usulüne uygun olarak alır ve kabul eder.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hastadan alınan örnekleri uygun şartlarda saklar ve korunmasını sağlar.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Materyalleri analize hazırlar.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hastanın örneklerinin analizlerini yapar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Materyal analiz sonuçlarını kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Laboratuvar cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli olarak yapar, yaptırır ve takip ederek en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Laboratuvar eksiklerini belirler.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kritik değerleri bilir, gerektiğinde sonuçları klinisyene en uygun ve hızlı şekilde bildirerek koordinasyonu sağlar.
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastalar ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki teknolojik gelişmeleri izler ve kullanır.