Temel İslam Bilimleri

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

Program Öğrenme Çıktıları ile Dersler Arasındaki İlişkiler

Ders PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10
TİB801 Hadis Metodolojisinde Yeni Yaklaşımlar (Seçmeli) 4 3 5 4 4 3
TİB803 Hadis İlimleri I (Seçmeli) 3 4 4 3 3
TİB805 Mukayeseli Fıkıh Usulü (Seçmeli) 3 4 2 3
TİB807 Mukayeseli İslam Hukuku (Seçmeli)
TİB809 Kur`an İlimleri ve Problemleri (Seçmeli) 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3
TİB813 Hadis Usulü Metinleri (Seçmeli) 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5
TİB815 Klasik Hadis Metinleri (Seçmeli) 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4
TİB835 Zihniyetlere Göre Mezhep Tipolojileri (Seçmeli) 4 5 5 3 3 4 4
TİB837 Sünni Düşünce Geleneğinin Teşekkül Süreci (Seçmeli) 5 2 3 3 3 3
TİB845 Osmanlı Türkcesi (Seçmeli) 3 2 1 2 3 4 3 4
TİB853 Arap Dilinde Vaz`, İştikak ve Sarf (Seçmeli) 3 3 4 3 3 4 4 2 4 4
TİB855 Modern Arap Edebiyatında Şiir, Roman ve Hikaye (Seçmeli) 4 3 4 2 4 3 4 2 3 4
TİB857 Siyer ve Erken Dönem İslam Tarihi Kaynakları (Seçmeli) 5 3 4 3 4 4 3 4 3 5
TİB859 Kelam İlminde Varlık Problemi (Seçmeli) 1 1 3 2 1
TİB861 İslam Düşüncesinde Siyaset-Din İlişkileri (Seçmeli) 1 4 2 1 3
TİB863 Kuran Yorumunda Metin Dışı Bağlam Olgusu (Seçmeli) 5 4 3 3 4 3 2 5 4 5
TİB871 Kur'an Kıssalarını Anlamanın İmkanı (Seçmeli)
TİB873 Tefsirde İsrailiyyat'ın Kaynak ve Bilgi Değeri (Seçmeli)
TİB874 Kur'an, Vahiy, Nüzul İlişkisi (Seçmeli)
TİB875 Kıraat-Tefsir İlişkisi (Seçmeli) 5 3 3 4 3 3 3
TİB876 Mit, Tarih ve Din İlişkisi Bağlamında Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam'ı Anlama (Seçmeli) 4 3 3 5 4 2 4
TİB878 Kıraat-Dil İlişkisi (Seçmeli) 5 3 4 3 2 4
TİB879 Kıraat İlminde İhticac Olgusu (Seçmeli) 5 3 4 3 1 3
TİB881 İslam Ceza Hukuku (Seçmeli)
TİB882 Akit Teorisi (Seçmeli)
TİB883 Osmanlı Dönemi Fıkıh Usulü Metinleri (Seçmeli) 5 5 5 4 4 3 2 4
TİB884 Osmanlı Yargı Kararları (Seçmeli) 3 4 3 5 3 3 4
TİB886 Kıraat İlmi ve Mushaf İmlası (Seçmeli) 5 2 3 3 3 2 4
TİB831 Arapça Edebi Metinler (Zorunlu) 4 3 2 4 3 3 4 3 2 3
TİB865 İslami Bilimlerde Araştırma Metodolojisi (Zorunlu) 5 5 5 5 5 4 5 3 5
TİBS800 Seminer (Z) (Zorunlu) 5 5 4 3 4 5 5


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanmak
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olmak
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanmak
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanmak
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanmak
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanmak
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip etmek
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik yazım alışkanlığına katkı sağlayacak alanı ile ilgili yayın yapmak
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanmak
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak